Kontratatzaile profila

OHARRA

COVID-19K ERAGINDAKO OSASUN-KRISIA KUDEATZEKO ALARMA-EGOERA DEKLARATZEN DUEN MARTXOAREN 14KO 463/2020 ERREGE DEKRETUAREN ONDORIOAK ("hirugarren xedapen Gehigarria"). EJIEREN KONTRATAZIO-PROZEDURETAN.

Eten egin dira baldintzak eta eten egiten dira sektore publikoko erakundeen prozedurak izapidetzeko epeak. Epeen zenbaketa berriz hasiko da errege dekretu hau edo, hala badagokio, haren luzapenak, indargabetzen denean.

EJIEren kontratazio-prozesuetarako barne-dokumentua ? Sektore Publikoko Kontratuen Legea

Otsailaren 1eko 60/1982 Dekretuak Eusko Jaurlaritza ren Informatika Elkartea, SA (aurrerantzean, EJIE) enpresa eratu dela ezartzen du. 20/2009 Dekretuak EJIE sozi etate publikoaren estatutuak aldatzen ditu, herri- administrazioen eta bestelako botere esleitzaileen baliabide propio eta zerbitzu tekniko gisa jarduten duten sozietateak Sektore Publikoko Kontratuen Legeak eza rtzen dituen beharretara egokitzeari dagokionez; ho rren arabera, baliabide propio eta zerbitzu teknikoen ez augarriak sozietatearen estatutuetan islatu behar d ira. .


EJIEren kontratazio-prozesuetarako barne-dokumentua – Sektore Publikoko Kontratuen Legea (PDF, 412 KB)


EJIE sozietateak sektore publikoan jarduten du Eusk al Autonomia Erkidegoan. Merkataritza-sozietatea da , bai eta EAEko Administrazioaren baliabide propio eta zerbit zu teknikoa ere. Ez da herri-administrazioa, beraz, herri- administrazioa ez den botere esleitzailearen profil ean (HAEBE) ezin hobeto sartzen da. Horretarako kon tuan hartu behar dira azaroaren 14ko 3/2001 Legegintzako Erreg e Dekretuaren 3. artikuluan ezarritakoa. Dekretu ho rrek Sektore Publikoko Kontratuen Legearen Testu Bategin a onartzen du.

EJIE sozietateak egindako kontratuak pribatuak izan go dira, eta Sektore Publikoko Kontratuen Legearen Testu Bateginean ezarritakoak arautuko ditu, kontratuak p restatzeari, esleitzeari eta aldatzeari dagokienez.

EJIE sozietateak onartutako jarraibideak nahitaez b ete behar dira sozietatearen barneko esparruan. Jar raibideok kontratazio-prozedura arautzen dute, harmonizatupek oak ez diren kontratuak direnean, eta xedea materia horri buruzko erkidegoko zuzentarauen oinarriak bermatzea da, bai eta zuzentarauen transposizioa ere. Funtse zko printzipioak honako hauek dira: publizitatea, lehia , gardentasuna, konfidentzialtasuna, berdintasuna e ta diskriminazio-eza.

Hori guztia horrela bada ere, EJIE sozietatearen ko ntratazio-prozedura guztiak era berean eta dokument u batean sistematizatzeko xedez, barneko informazio gisa era ntsi zaio dokumentu honi harmonizatupeko kontratuen prozedura; kontratu horiek bai ala bai bete behar d ute Sektore Publikoko Kontratuen Legearen Testu Bat eginak kontratu-mota horretarako ezartzen duen guztia.

Kontratuei buruzko barne-jarraibideak interesdun gu ztiek kontsulta ditzakete, EJIE sozietatearen kontr atatzaile- profilean www.ejie.eus argitaratuko baitira.


EJIEren kontratazio-prozesuetarako barne-dokumentua – Sektore Publikoko Kontratuen Legea (PDF, 412 KB)