Portal de Transparencia

Tratamendu-jardueren erregistroa

 
Bezero eta hornitzaileen kudeaketa administratiboa (kobrantzak eta ordainketak)

Interesdunen kategoria

EJIEko bezero eta hornitzaileetan, harremanetarako pertsona fisikoak

Xedeak

EJIEko bezero eta hornitzaileetako pertsona fisikoei buruzko informazio pertsonala kudeatzea, gomendioak eta fakturazioa kudeatzeko.

Datu pertsonalak, tratamenduaren objektu direnak

IZEN-ABIZENAK, TELEFONOA

POSTA-HELBIDEA ETA POSTA ELEKTRONIKOA TELEFONOA

DATU EKONOMIKO-FINANTZARIOAK ETA ASEGURUEI BURUZKOAK

Zilegitasun-titulua Lege-oinarria

DBEO: 6.1.b) Tratamendua beharrezkoa bada interesduna parte den kontratu bat gauzatzeko

DBEO: 6.1.e) Tratamendua beharrezkoa bada interes publikoaren izenean edo tratamenduaren arduradunari esleitutako botere publikoen izenean burututako eginkizun bat betetzeko honekin bat etorriz:

20/2009 Dekretua, otsailaren 3koa, Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea SA sozietate publikoaren estatutuak aldatzekoa, eta

36/2020 Dekretua, martxoaren 10ekoa, zeinaren bidez arautzen baita Euskal Autonomia Erkidegoko Sektore Publikoan informazioaren eta komunikazioaren teknologiak kudeatzeko eredua.

Kontserbazio-epea

Kontabilitate-dokumentuak: 6 urte, dagokion ekonomia-ekitaldia amaitzen denetik.

Kontabilitate-erregistroak: 15 urte. Epeak urriaren 19ko 2/2017 Legegintzako Dekretuaren arabera (2/2017 Legegintzako Dekretua, EAEko kontrol ekonomikoaren eta kontabilitatearen legearen testu bategina onartzekoa) eta hura garatzen duen 464/1995 Dekretuaren arabera eta 464/1995 Dekretuaren 3. artikuluaren arabera (Gordetzeko araubidea).

Hartzaileak

Beste administrazio batzuk, hala dagokionean.

Foru-ogasuna

Nazioarteko transferentziak

Ez dira ematen tratamendu honen eremuan.

Erakunde arduraduna

Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea (EJIE)

Mediterraneo hiribidea 14, 01010 Vitoria-Gasteiz (Araba).

DBOarekin harremanetan jartzeko datuak: dpo@ejie.eus

Segurtasun-neurriak

Ezarritako segurtasun- neurriak bat datoz Informazioaren Segurtasuna Kudeatzeko Sistemako ISO 27001ean aurreikusitakoekin eta ISO 27002 arauan ezarritako kontrolekin.

Merkataritza-jarduketa bezeroekin eta bezero potentzialekin

Interesdunen kategoria

Harremanetarako pertsona EJIEko bezero eta bezero potentzialetan

Xedeak

Harremanetan aritzeko kanalaren bidez interesdunek bidalitako eskaerei erantzuna ematea; bezero berriak sortzea, eta enpresaren jardueren inguruko informazioa bidaltzea.

Datu pertsonalak, tratamenduaren objektu direnak

IDENTIFIKATZAILEA IZENA-ABIZENAK KARGUA

POSTA-HELBIDEA HELBIDE ELEKTRONIKOA TELEFONOA

HIZKUNTZA

MERKATARITZA-INFORMAZIOA

Zilegitasun-titulua Lege-oinarria

DBEO: 6.1.e) Tratamendua beharrezkoa bada interes publikoaren izenean edo tratamenduaren arduradunari esleitutako botere publikoen izenean burututako eginkizun bat betetzeko honekin bat etorriz:

20/2009 Dekretua, otsailaren 3koa, Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea SA sozietate publikoaren estatutuak aldatzekoa, eta

36/2020 Dekretua, martxoaren 10ekoa, zeinaren bidez arautzen baita Euskal Autonomia Erkidegoko Sektore Publikoan informazioaren eta komunikazioaren teknologiak kudeatzeko eredua.

Kontserbazio-epea

Datuak zertarako bildu ziren, helburu hori betetzeko behar beste denboran kontserbatuko dira, eta helburu horren ondorioz eta datuen tratamenduaren ondorioz sor litezkeen erantzukizunak zehazteko behar den denbora guztian.

Hartzaileak

Ez dira ematen tratamendu honen eremuan.

Nazioarteko transferentziak

Ez dira ematen tratamendu honen eremuan.

Erakunde arduraduna

Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea (EJIE)

Mediterraneo hiribidea 14, 01010 Vitoria-Gasteiz (Araba).

DBOarekin harremanetan jartzeko datuak: dpo@ejie.eus

Segurtasun-neurriak

Ezarritako segurtasun- neurriak bat datoz Informazioaren Segurtasuna Kudeatzeko Sistemako ISO 27001ean aurreikusitakoekin eta ISO 27002 arauan ezarritako kontrolekin.

Enpresa hornitzaileak kontratatzeko prozesua

Interesdunen kategoria

EJIEko hornitzaile izan daitezkeen enpresetan lan egiten duten pertsonak

Merkatuko aurretiazko kontsultetako solaskideak

Xedeak

Kudeatzea zer informazio dagoen hornitzaile izateko hautagai diren enpresetako langileei buruz, kontratazioari buruzko barne- jarraibideen arabera. Aurreko prozesuari lotutako komunikazioak, jakinarazpenak eta gorabeherak, bai eta merkatuko aurretiazko kontsultei buruzkoak ere.

Datu pertsonalak, tratamenduaren objektu direnak

IZENA-ABIZENAK NORTASUN-AGIRI OFIZIALA POSTA-HELBIDEA TELEFONOA

POSTA ELEKTRONIKOA SINADURA

Enpresa lizitatzaileko edo EJIEk kontratatutako enpresako langileen CURRICULUM VITAEa

LANPOSTUA eta HAREN EZAUGARRIAK EUROPAKO DOKUMENTU BAKARRA TC2, ITA

Merkatuko aurretiazko kontsultetatik jasotako harremanetarako datuak: IZEN-ABIZENAK

KARGUA TELEFONOA

POSTA ELEKTRONIKOA

Zilegitasun-titulua Lege-oinarria

DBEO: 6.1.e) Tratamendua beharrezkoa bada interes publikoaren izenean edo tratamenduaren arduradunari esleitutako botere publikoen izenean burututako eginkizun bat betetzeko

Bat etorriz Sektore Publikoko Kontratuei buruzko urriaren 30eko 9/2017 Legearekin

Kontserbazio-epea

Datuak zertarako bildu ziren, helburu hori betetzeko behar beste denboran kontserbatuko dira, eta helburu horren ondorioz eta datuen tratamenduaren ondorioz sor litezkeen erantzukizunak zehazteko behar den denbora guztian.

Hartzaileak

Eusko Jaurlaritza eta kontratazio-prozesuetan parte hartzen duten beste administrazio publiko batzuk.

Lizitatzaileentzat edo EJIErekin kontratuak sinatzen dituztenentzat. EAEko kontratazio- plataforma.

Kontratu-erregistro publikoa

Merkatuko aurretiazko kontsultetan solaskideekin harremanetan jartzeko bildutako datuei dagokienez, ez zaie jakinarazpenik egingo hartzaileei.

Nazioarteko transferentziak

Ez dira ematen tratamendu honen eremuan.

Erakunde arduraduna

Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea (EJIE)

Mediterraneo hiribidea 14, 01010 Vitoria-Gasteiz (Araba).

DBOarekin harremanetan jartzeko datuak: dpo@ejie.eus

Segurtasun-neurriak

Ezarritako segurtasun- neurriak bat datoz Informazioaren Segurtasuna Kudeatzeko Sistemako ISO 27001ean aurreikusitakoekin eta ISO 27002 arauan ezarritako kontrolekin.

Enpresa hornitzaileetako langileak kudeatzea

Interesdunen kategoria

EJIEko enpresa hornitzaileetanlan egiten duten pertsonak.

Xedeak

EJIEri zerbitzua ematen dieten enpresa hornitzaileetako langileen inguruko informazio pertsonala kudeatzea.

Enpresa hornitzaileetako langileei buruzko informazio pertsonala kudeatzea, sistema-erabiltzaile horietako altak eta bajak izapidetzeko, kontrolatzeko nola sartzen diren pertsonak instalazioetara eta informazio- sistemetako logikara.

Enpresa hornitzaileetako langileei buruzko informazio pertsonala kudeatzea, enpresa-jarduerak koordinatzeko lan-arriskuen prebentzio-arloan.

Datu pertsonalak, tratamenduaren objektu direnak

IZENA-ABIZENAK NAN/IFZ

POSTA-HELBIDEA HELBIDE ELEKTRONIKOA TELEFONOA

IRUDIA

LANEKO SEGURTASUNARI ETA OSASUNARI BURUZKO DATUAK

LANPOSTUA BETETZEKO GAITASUNA TC2, ITA

ESPERIENTZIA PROFESIONALA ETA HISTORIA AKADEMIKOA

Lan-arriskuei buruz jasotako prestakuntza espezifikoa

EJIEko politikak onartzen direla dioen dokumentua

Soldatak ordaindu izanaren frogagiria Lotutako NBE, halakorik aplikatzen bada Amatasun-/Aitatasun-frogagiria

Zilegitasun-titulua Lege-oinarria

DBEO: 6.1.b) Tratamendua beharrezkoa bada interesduna parte den kontratu bat gauzatzeko

DBEO: 6.1.c) Tratamendua beharrezkoa bada tratamenduaren arduradunari aplikagarria zaion lege-eginbeharra betetzeko, bat etorriz Laneko Arriskuen Prebentzioari buruzko azaroaren 8ko 31/1995 Legearekin

Kontserbazio-epea

Datuak 5 urtean kontserbatuko dira, Lan Arriskuen Prebentzioari buruzko Legean oinarrituta, eta, datuak zertarako bildu ziren, helburu hori betetzeko beharrezkoa den denbora guztian; bai eta helburu horren ondorioz eta datuen tratamenduaren ondorioz sor litezkeen erantzukizunak zehazteko behar den denbora guztian ere.

Hartzaileak

Ez dira ematen tratamendu honen eremuan.

Nazioarteko transferentziak

Ez dira ematen tratamendu honen eremuan.

Erakunde arduraduna

Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea (EJIE)

Mediterraneo hiribidea 14, 01010 Vitoria-Gasteiz (Araba).

DBOarekin harremanetan jartzeko datuak: dpo@ejie.eus

Segurtasun-neurriak

Ezarritako segurtasun- neurriak bat datoz Informazioaren Segurtasuna Kudeatzeko Sistemako ISO 27001ean aurreikusitakoekin eta ISO 27002 arauan ezarritako kontrolekin.

Kanpoko hautaketa- prozesuak

Interesdunen kategoria

Lanpostuak hornitzeko hautaketa-prozesuetara aurkezten diren izangaiak

Xedeak

Hautagaiei buruzko informazio pertsonala kudeatzea, langileak hautatzeko eta lanpostuak hornitzeko.

Datu pertsonalak, tratamenduaren objektu direnak

NAN/IFZ

IZENA-ABIZENAK OSASUN-TXARTELA HELBIDEA TELEFONOA SINADURA

IRUDIA

GIZARTE-SEGURANTZAKO DATUAK EZAUGARRI PERTSONALAK: generoa AKADEMIKOAK ETA PROFESIONALAK: lan-esperientzia, titulazioak, prestakuntza- jarduerak.

HIZKUNTZAK

ZINPEKO AITORPENA, adierazten duena bete egingo direla lanpostuko betebeharrak Hizkuntza-eskakizuna: Euskara eta ingelesa Lan-bizitza

Zilegitasun-titulua Lege-oinarria

DBEO: 6.1.b) Tratamendua beharrezkoa bada interesduna parte den kontratu bat gauzatzeko edo interesdunaren eskariz kontratuaren aurreko neurriak aplikatzeko.

Kontserbazio-epea

Behin hautaketa-prozesua amaituta, hautagaia kontratatzen ez bada, datuak ezabatu egingo dira. Indarrean diren edo etorkizunean egiten diren hautaketa-prozesuetan interes legitimorik badago, informazioa gehienez ere urtebete kontserbatuko da.

Hartzaileak

Hala badagokio, Eusko Jaurlaritzako sailari

Nazioarteko transferentziak

Ez dira ematen tratamendu honen eremuan.

Erakunde arduraduna

Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea (EJIE)

Mediterraneo hiribidea 14, 01010 Vitoria-Gasteiz (Araba).

DBOarekin harremanetan jartzeko datuak: dpo@ejie.eus

Segurtasun-neurriak

Ezarritako segurtasun- neurriak bat datoz Informazioaren Segurtasuna Kudeatzeko Sistemako ISO 27001ean aurreikusitakoekin eta ISO 27002 arauan ezarritako kontrolekin.

Administrazioa

Interesdunen kategoria

Enplegatuak

Xedeak

Erakundearen ekonomia- eta finantza-jarduerak izapidetzeko behar den informazio pertsonala kudeatzea. Kontabilitatea kudeatzea eta aurrekontua kontrolatzea

Datu pertsonalak, tratamenduaren objektu direnak

IZENA-ABIZENAK NAN/IFK

POSTA-HELBIDEA HELBIDE ELEKTRONIKOA TELEFONOA

BANKU-KONTUA DATU EKONOMIKOAK DATU FISKALAK

Zilegitasun-titulua Lege-oinarria

DBEO: 6.1.b) Tratamendua beharrezkoa bada interesduna parte den kontratu bat gauzatzeko

DBEO: 6.1.c) Tratamendua beharrezkoa bada tratamenduaren arduradunari aplikagarria zaion lege-eginbeharra betetzeko, bat etorriz urriaren 19ko 2/2017 Legegintzako Dekretuarekin, zeinaren bidez onartzen baita

EAEko kontrol ekonomikoaren eta kontabilitatearen legearen testu bategina.

Kontserbazio-epea

Datuak zertarako bildu ziren, helburu hori betetzeko behar beste denboran kontserbatuko dira, eta helburu horren ondorioz eta datuen tratamenduaren ondorioz sor litezkeen erantzukizunak zehazteko behar den denbora guztian.

Hartzaileak

Gizarte Segurantzako eta Tributu Administrazioko organismoak Finantza- erakundeak, Itzarri.

Nazioarteko transferentziak

Ez dira ematen tratamendu honen eremuan.

Erakunde arduraduna

Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea (EJIE)

Mediterraneo hiribidea 14, 01010 Vitoria-Gasteiz (Araba).

DBOarekin harremanetan jartzeko datuak: dpo@ejie.eus

Segurtasun-neurriak

Ezarritako segurtasun- neurriak bat datoz Informazioaren Segurtasuna Kudeatzeko Sistemako ISO 27001ean aurreikusitakoekin eta ISO 27002 arauan ezarritako kontrolekin.

Barne-hautaketako prozesuak

Interesdunen kategoria

Erakundeko enplegatu diren eskatzaileak.

Xedeak

Informazio pertsonala kudeatzea erakundeko lanpostu hutsak lortzeko langile propioei egiten zaien barne-deialdiari buruz.

Datu pertsonalak, tratamenduaren objektu direnak

NAN/IFZ

IZENA-ABIZENAK SINADURA IRUDIA

AKADEMIKOAK ETA PROFESIONALAK: lan-esperientzia, titulazioak, prestakuntza- jarduerak.

EGOERA SOZIALAK CURRICULUM VITAE-A HIZKUNTZAK

Zilegitasun-titulua Lege-oinarria

DBEO: 6.1.b) Tratamendua beharrezkoa bada interesduna parte den kontratu bat gauzatzeko edo interesdunaren eskariz kontratuaren aurreko neurriak aplikatzeko.

Kontserbazio-epea

Datuak zertarako bildu ziren, helburu hori betetzeko behar beste denboran kontserbatuko dira, eta helburu horren ondorioz eta datuen tratamenduaren ondorioz sor litezkeen erantzukizunak zehazteko behar den denbora guztian.

Hartzaileak

Ez dira ematen tratamendu honen eremuan.

Nazioarteko transferentziak

Ez dira ematen tratamendu honen eremuan.

Erakunde arduraduna

Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea (EJIE)

Mediterraneo hiribidea 14, 01010 Vitoria-Gasteiz (Araba).

DBOarekin harremanetan jartzeko datuak: dpo@ejie.eus

Segurtasun-neurriak

Ezarritako segurtasun- neurriak bat datoz Informazioaren Segurtasuna Kudeatzeko Sistemako ISO 27001ean aurreikusitakoekin eta ISO 27002 arauan ezarritako kontrolekin.

Giza baliabideak kudeatzea

Interesdunen kategoria

Enplegatuak

Xedeak

Informazio pertsonala kudeatzea lan-harremanak kudeatzeko, nominak, gizarte-aseguruak egiteko, datu aldagarriak sortzeko; ordutegiak (lanaldi- erregistroa), lanaldiak eta egin beharreko lanak planifikatu eta kontrolatzea; langileak trebatzea; hizkuntza-eskakizunak; instrukzio- eta gaikuntza-prozesuak: Bateraezintasunak kontrolatzea. Baimenak eta lizentziak.

Eraikinetarako sarbideak kontrolatzea eta segurtatzea. Zehapen-espedienteak. Barne estatistikak kudeatzea.

Harremanak langileen ordezkariekin. Telefono- komunikazio finkoak eta mugikorrak eta haien kontsumoak kudeatzea. Lanbide-jardunaren ondoriozko bidaiak kudeatzea.

Datu pertsonalak, tratamenduaren objektu direnak

IZENA-ABIZENAK NAN/IFZ

GIZARTE-SEGURANTZAKO DATUAK OSASUN-TXARTELA

HELBIDEA TELEFONOA SINADURA IRUDIA

KONTU KORRONTEA

EZAUGARRI PERTSONALAK: generoa, jaiotze- data eta jaioterria, egoera zibila

FAMILIARI BURUZKO DATUAK AKADEMIKOAK ETA PROFESIONALAK: lan-esperientzia, titulazioak, prestakuntza- jarduerak, curriculum vitaea.

DATU EKONOMIKOAK, FINANTZIARIOAK ETA ASEGURUEI BURUZKOAK: nominako datu ekonomikoak, zerga-kenketei buruzko datuak, erakundearen loturari lotutako aseguruak, kredituak edota maileguak.

HIZKUNTZAK

ERABILTZAILEA IDENTIFIKATZEA ORDUTEGI KONTROLAREN DATUAK:

data/ordua, sarrera eta irteera.

Zilegitasun-titulua Lege-oinarria

DBEO: 6.1.b) Tratamendua beharrezkoa bada interesduna parte den kontratu bat gauzatzeko edo interesdunaren eskariz kontratuaren aurreko neurriak aplikatzeko.

DBEO: 6.1.c) Tratamendua beharrezkoa bada tratamenduaren arduradunari aplikagarria zaion lege-eginbeharra betetzeko, bat etorriz EAEko kontrol ekonomikoaren eta kontabilitatearen legearen testu bategina onartzeko urriaren 19ko 2/2015 Legegintzako Dekretuarekin.

8/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 30ekoa, Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bategina onartzen duena.

Kontserbazio-epea

Bost urtez gordeko da, 5/2000 Legegintzako Errege Dekretuaren arabera, eta behar den denboran, datuak biltzeko helburua betetzeko eta helburu horretatik eta datuen tratamendutik erator daitezkeen erantzukizunak zehazteko.

Hartzaileak

Gizarte Segurantzako eta Tributu Administrazioko organismoak

Finantza-erakundeak, aseguru-etxeak Enpresa-komite

Nazioarteko transferentziak

Ez dira ematen tratamendu honen eremuan.

Erakunde arduraduna

Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea (EJIE)

Mediterraneo hiribidea 14, 01010 Vitoria-Gasteiz (Araba).

DBOarekin harremanetan jartzeko datuak: dpo@ejie.eus

Segurtasun-neurriak

Ezarritako segurtasun- neurriak bat datoz Informazioaren Segurtasuna Kudeatzeko Sistemako ISO 27001ean aurreikusitakoekin eta ISO 27002 arauan ezarritako kontrolekin.

Laguntzak eta mailegu sozialak kudeatzea

Interesdunen kategoria

Enplegatuak

Xedeak

Enplegatuek eurek edo beren seme-alabek ikasteko, mediku zerbitzuetara jotzeko edota mendekotasuna edota desgaitasuna duten senideak zaintzeko eskatutako edo jasotako mailegu eta gizarte- laguntzen erregistro- eta kudeaketa-lanetako informazio pertsonala kudeatzea.

Datu pertsonalak, tratamenduaren objektu direnak

IZENA-ABIZENAK NAN/IFZ

POSTA-HELBIDEA HELBIDE ELEKTRONIKOA TELEFONOA

EZAUGARRI PERTSONALEI BURUZKO

DATUAK: Egoera zibila, jaiotze-data, sexua, jaioterria, adina, nazionalitatea ENPLEGUARI BURUZKO XEHETASUNAK:

Lanbidea, nominako datu ez-ekonomikoak, langilearen historia, lanpostua, kategoria/gradua

DATU EKONOMIKO-FINANTZARIOAK: Diru-sarrerak/errentak, kredituak, abalak, pentsio- planak, erretiroa, zergei buruzko datuak, banku-datuak, kreditu-historia

DATUEN KATEGORIA BEREZIAK: Desgaitasun-gradua, gastu medikuen fakturak

Zilegitasun-titulua Lege-oinarria

DBEO: 6.1.a) Interesdunak bere datu pertsonalak tratatzeko adostasuna eman badu helburu zehatz bati edo gehiagori begira.

Kontserbazio-epea

Datuak zertarako bildu ziren, helburu hori betetzeko behar beste denboran kontserbatuko dira, eta helburu horren ondorioz eta datuen tratamenduaren ondorioz sor litezkeen erantzukizunak zehazteko behar den denbora guztian.

Hartzaileak

Organo publikoak, dirulaguntza eta laguntza sozialak emateko ahalak dituztenak

Finantza-erakundeak

Nazioarteko transferentziak

Ez dira ematen tratamendu honen eremuan.

Erakunde arduraduna

Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea (EJIE)

Mediterraneo hiribidea 14, 01010 Vitoria-Gasteiz (Araba).

DBOarekin harremanetan jartzeko datuak: dpo@ejie.eus

Segurtasun-neurriak

Ezarritako segurtasun- neurriak bat datoz Informazioaren Segurtasuna Kudeatzeko Sistemako ISO 27001ean aurreikusitakoekin eta ISO 27002 arauan ezarritako kontrolekin.

Hizkuntzak ikasteko laguntzak kudeatzea

Interesdunen kategoria

Enplegatu eskatzaileak

Xedeak

Langileek kanpoan egiten dituzten hizkuntza-ikastaroak finantzatzeko behar den informazio pertsonala kudeatzea.

Datu pertsonalak, tratamenduaren objektu direnak

IZENA-ABIZENAK NAN/IFZ

Kontu korrontea HELBIDE ELEKTRONIKOA TELEFONOA JAIOTEGUNA

DATU AKADEMIKO ETA PROFESIONALAK ARI BIDEAN DEN DOKUMENTAZIOA HIZKUNTZA-ESKAKIZUNA

LORTUTAKO TITULAZIOA

Zilegitasun-titulua Lege-oinarria

DBEO: 6.1.a) Interesdunak bere datu pertsonalak tratatzeko adostasuna eman badu helburu zehatz bati edo gehiagori begira.

Kontserbazio-epea

Datuak zertarako bildu ziren, helburu hori betetzeko behar beste denboran kontserbatuko dira, eta helburu horren ondorioz eta datuen tratamenduaren ondorioz sor litezkeen erantzukizunak zehazteko behar den denbora guztian.

Hartzaileak

Finantza-erakundeak Beste administrazio laguntzaile batzuk

Nazioarteko transferentziak

Ez dira ematen tratamendu honen eremuan.

Erakunde arduraduna

Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea (EJIE)

Mediterraneo hiribidea 14, 01010 Vitoria-Gasteiz (Araba).

DBOarekin harremanetan jartzeko datuak: dpo@ejie.eus

Segurtasun-neurriak

Ezarritako segurtasun- neurriak bat datoz Informazioaren Segurtasuna Kudeatzeko Sistemako ISO 27001ean aurreikusitakoekin eta ISO 27002 arauan ezarritako kontrolekin.

Prestakuntza-plana kudeatzea

Interesdunen kategoria

Enplegatuak Kanpoko enpresako irakasleak

Xedeak

Borondatezko prestakuntzarako, euskara-planeko ikasketarako eta hizkuntza-eskakizunetarako behar rezko informazio pertsonala kudeatzea.

Erakundeak langileentzako eskainitako prestakuntza-planak kudeatzea.

Erregistratzea, kudeatzea eta kontrolatzea zer parte hartze dagoen EJIEk antolatzen dituen jardueretan, eta haien jarraipena egitea.

Prestakuntza-saioak grabatzea, barruan erabili eta zabaltzeko.

Datu pertsonalak, tratamenduaren objektu direnak

IZENA-ABIZENAK POSTA-HELBIDEA

HELBIDE ELEKTRONIKOA

DATU AKADEMIKO ETA PROFESIONALAK ENPLEGATUAREN DATUAK

ARI BIDEAN DEN DOKUMENTAZIOA HIZKUNTZA-ESKAKIZUNA SINADURA

IRUDIA AHOTSA

Zilegitasun-titulua Lege-oinarria

DBEO: 6.1.b) Tratamendua beharrezkoa bada interesduna parte den kontratu bat gauzatzeko

Kontserbazio-epea

Datuak zertarako bildu ziren, helburu hori betetzeko behar beste denboran kontserbatuko dira, eta helburu horren ondorioz eta datuen tratamenduaren ondorioz sor litezkeen erantzukizunak zehazteko behar den denbora guztian.

Prestakuntza-saioetako grabazioak, gehienez ere, 3 urtean kontserbatuko dira.

Hartzaileak

FUNDAE, HOBETUZ eta beste erakunde batzuk, prestakuntza emateko laguntzak eskaintzen dituztenak.

Nazioarteko transferentziak

Ez dira ematen tratamendu honen eremuan.

Erakunde arduraduna

Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea (EJIE)

Mediterraneo hiribidea 14, 01010 Vitoria-Gasteiz (Araba).

DBOarekin harremanetan jartzeko datuak: dpo@ejie.eus

Segurtasun-neurriak

Ezarritako segurtasun- neurriak bat datoz Informazioaren Segurtasuna Kudeatzeko Sistemako ISO 27001ean aurreikusitakoekin eta ISO 27002 arauan ezarritako kontrolekin.

Jarduna ebaluatzea

Interesdunen kategoria

Enplegatuak

Xedeak

Langileen jarduna ebaluatzeko behar den informazio pertsonala kudeatzea, barne-kudeaketako eta prestakuntza-planeko lanak egiteko.

Datu pertsonalak, tratamenduaren objektu direnak

IZENA-ABIZENAK HELBIDE ELEKTRONIKOA TELEFONOA

ENPLEGUARI BURUZKO XEHETASUNAK:

Lanbidea, nominako datu ez-ekonomikoak, langilearen historia, lanpostua, kategoria/gradua

EBALUAZIO-TXOSTENA PRESTAKUNTZA

Zilegitasun-titulua Lege-oinarria

DBEO: 6.1.b) Tratamendua beharrezkoa bada interesduna parte den kontratu bat gauzatzeko

Kontserbazio-epea

Datuak kontserbatu egingo dira harik eta lan-harremanak gauzatu eta garatu arte, eta zehazteko zer erantzukizun egon daitekeen helburu horretatik eta datuen tratamendutik.

Hartzaileak

Ez dira ematen tratamendu honen eremuan.

Nazioarteko transferentziak

Ez dira ematen tratamendu honen eremuan.

Erakunde arduraduna

Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea (EJIE)

Mediterraneo hiribidea 14, 01010 Vitoria-Gasteiz (Araba).

DBOarekin harremanetan jartzeko datuak: dpo@ejie.eus

Segurtasun-neurriak

Ezarritako segurtasun- neurriak bat datoz Informazioaren Segurtasuna Kudeatzeko Sistemako ISO 27001ean aurreikusitakoekin eta ISO 27002 arauan ezarritako kontrolekin.

Laneko arriskuak prebenitzea

Interesdunen kategoria

Enplegatuak

Xedeak

Honakoekin lotutako informazio pertsonala kudeatzea: lan arriskuen prebentzioa eta lan arloko bestelako protokolo batzuk, istripuen inguruko ikerketak, prebentzio neurrien aktibazioa eta ebaluazioak, prebentzio neurriak hartu eta arriskuak murriztea.

Laneko segurtasun- eta osasun- arriskuen inguruko ebaluazio txostenak.

Langileen lan-baldintzen aldizkako kontrolak erregistratzea.

Langileen osasun-egoerari buruzko kontrolak erregistratzea (Osasunaren Zaintza).

Erregistratzea zer informazio eta prestakuntza eman zaien langileei LAPen inguruan.

Laneko arriskuen prebentzio plana burutzea: arriskuen ebaluazioa eta prebentzio arloko jardueraren planifikazioa, informazioa eta langileentzako prestakuntza.

Datu pertsonalak, tratamenduaren objektu direnak

IZENA-ABIZENAK NAN/IFZ

POSTA-HELBIDEA HELBIDE ELEKTRONIKOA TELEFONOA

IRUDIA

GIZARTE SEGURANTZAKO ZENBAKIA MUTUALITATEA

LANPOSTUA ETA HAREN JARDUNA IDENTIFIKATZEA

ZER ANTZINATASUN DUEN LANPOSTUAN ANEKO ARRISKUEN PREBENTZIOAREN ARLOKO PRESTAKUNTZA

DATU AKADEMIKO ETA PROFESIONALAK ASEGURUAK

HIRUGARRENEN DATUAK (lekukoak edo badakitenak zer gertatu den)

Zilegitasun-titulua Lege-oinarria

DBEO: 6.1.b) Tratamendua beharrezkoa bada interesduna parte den kontratu bat gauzatzeko

DBEO: 6.1.c) Tratamendua beharrezkoa bada tratamenduaren arduradunari aplikagarria zaion lege-eginbeharra betetzeko, bat etorriz Laneko Arriskuen Prebentzioari buruzko azaroaren 8ko 31/1995 Legearekin

Kontserbazio-epea

5 urteko epean kontserbatuko da, Lan-arriskuen Prebentzioari buruzko Legean oinarrituta.

Osasunari buruzko datuak kontserbatzeko epea, erregelamenduz ezarritako baldintzetan.

Hartzaileak

Osasuna zaintzeko arloan lan-arriskuen prebentzioan laguntzen duen enpresa.

Gizarte Segurantzarekin elkarlanean diharduten mutualitateak.

Nazioarteko transferentziak

Ez dira ematen tratamendu honen eremuan.

Erakunde arduraduna

Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea (EJIE)

Mediterraneo hiribidea 14, 01010 Vitoria-Gasteiz (Araba).

DBOarekin harremanetan jartzeko datuak: dpo@ejie.eus

Segurtasun-neurriak

Ezarritako segurtasun- neurriak bat datoz Informazioaren Segurtasuna Kudeatzeko Sistemako ISO 27001ean aurreikusitakoekin eta ISO 27002 arauan ezarritako kontrolekin.

Osasun aktiboa

Interesdunen kategoria

Enplegatuak

Xedeak

Langileen informazio pertsonala kudeatzea, osasuna hobetzeko eta lesioak eta gaixotasunak prebenitzeko programan parte hartzen duten langileei buruzkoa.

Datu pertsonalak, tratamenduaren objektu direnak

IZENA-ABIZENAK HELBIDE ELEKTRONIKOA TELEFONOA

LANPOSTUA IDENTIFIKATZEA

Zilegitasun-titulua Lege-oinarria

DBEO: 6.1.a) Interesdunak bere datu pertsonalak tratatzeko adostasuna eman badu helburu zehatz bati edo gehiagori begira.

Kontserbazio-epea

Datuak zertarako bildu ziren, helburu hori betetzeko behar beste denboran kontserbatuko dira, eta helburu horren ondorioz eta datuen tratamenduaren ondorioz sor litezkeen erantzukizunak zehazteko behar den denbora guztian.

Hartzaileak

Osasun aktiboko programak burutzen dituen enpresa laguntzailea.

Nazioarteko transferentziak

Ez dira ematen tratamendu honen eremuan.

Erakunde arduraduna

Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea (EJIE)

Mediterraneo hiribidea 14, 01010 Vitoria-Gasteiz (Araba).

DBOarekin harremanetan jartzeko datuak: dpo@ejie.eus

Segurtasun-neurriak

Ezarritako segurtasun- neurriak bat datoz Informazioaren Segurtasuna Kudeatzeko Sistemako ISO 27001ean aurreikusitakoekin eta ISO 27002 arauan ezarritako kontrolekin.

Gatazkak eta jazarpen- protokoloak ebazteko prozedura kudeatzea

Interesdunen kategoria

Salatzaileak Salatuak Lekukoak Hirugarrenak, salaketarekin zerikusia dutenak

Xedeak

Informazio pertsonala kudeatzea, ezohiko jazarpen-egoerak komunikatu eta ikertzeko edota erakundeko barne-araudia ez betetzeari buruzko kontsultei erantzuteko.

Datu pertsonalak, tratamenduaren objektu direnak

IZENA-ABIZENAK SINADURA

PERTSONAREN EDO HIRUGARRENAREN DATUAK, SALAKETA OINARRITZEKO BEHARREZKOAK DIRENAK

DATU PERTSONALEN KATEGORIA BEREZIAK

Zilegitasun-titulua Lege-oinarria

DBEO: 6.1.e) Tratamendua beharrezkoa bada interes publikoaren izenean EJIEk betetzen duen misio bat gauzatzeko.

Datu-kategoria bereziak:

DBEO: 9.2.b) Tratamendua beharrezkoa bada tratamenduaren arduradunak edo interesdunak lan-zuzenbidearen eta segurtasun eta babes sozialaren alorrean dituen betebeharrak konplitzeko eta eskubide espezifikoak egikaritzeko.

Kontserbazio-epea

Salaketa izapidetzeko behar beste denboran baino ez dira kontserbatuko komunikazioa egin duen pertsonaren datuak, langileen datuak edo hirugarrenen datuak.

Nolanahi ere, datuak ezabatu egingo dira komunikazioa edo ikerketa izapidetzen amaitu eta hiru hilabetera, bi kasu hauetan izan ezik: langile baten aurka diziplina-prozedura izapidetzen denean, edo erabakitzen denean datuak ez ezabatzea agerian utzi nahi delako nola funtzionatzen duen delitu-batzordearen prebentzio-ereduak.

Bideratzen ez diren komunikazioak beti agertuko dira izenik gabe agertuko dira.

Hartzaileak

Dagokien kasuetan, epaitegi eta auzitegiei, Segurtasun Indar eta - Kidegoei komunikatuko zaie, edo, aurkeztutako salaketaren arabera, eskumena duten beste administrazio publiko batzuei.

Nazioarteko transferentziak

Ez dira ematen tratamendu honen eremuan.

Erakunde arduraduna

Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea (EJIE)

Mediterraneo hiribidea 14, 01010 Vitoria-Gasteiz (Araba).

DBOarekin harremanetan jartzeko datuak: dpo@ejie.eus

Segurtasun-neurriak

Ezarritako segurtasun- neurriak bat datoz Informazioaren Segurtasuna Kudeatzeko Sistemako ISO 27001ean aurreikusitakoekin eta ISO 27002 arauan ezarritako kontrolekin.

Eraikineko sarbide fisikoa erregistratzea eta kontrolatzea

Interesdunen kategoria

EJIEn zerbitzuak ematen dituzten langile propioak eta kanpoko langileak

EJIEko egoitzara doazen pertsona fisikoak edo pertsona juridikoen ordezkariak.

Xedeak

(i) Bertako eta kanpoko langileen sarrera-kontrola, (ii) Bisiten sarrera-kontrola, (iii) Eraikinaren ebakuazioaren kudeaketa eta enpresa-ondasunen babesa bermatzeko barne-segurtasuna.

Datu pertsonalak, tratamenduaren objektu direnak

IZENA-ABIZENAK NAN/IFZ

ENPRESARI BURUZKO DATUAK POSTA-HELBIDEA

IRUDIA SINADURA

ALDI BATERAKO TXARTEL-KODEA

Hala badagokio, IBILGAILUAREN MATRIKULA

Zilegitasun-titulua Lege-oinarria

(i) Tratamendua beharrezkoa da interesduna parte den kontratu bat gauzatzeko.

(ii) eta (iii) Tratamendua beharrezkoa da tratamenduaren arduradunak bilatzen dituen interes legitimoak asetzeko.

Kontserbazio-epea

Hilabete, datua jasotzen den datatik aurrera.

Hartzaileak

Dagokien kasuetan, Estatuko Segurtasun Indar eta Kidegoei, auzitegiei eta epaitegiei komunikatuko zaie.

Nazioarteko transferentziak

Ez dira ematen tratamendu honen eremuan.

Erakunde arduraduna

Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea (EJIE)

Mediterraneo hiribidea 14, 01010 Vitoria-Gasteiz (Araba).

DBOarekin harremanetan jartzeko datuak: dpo@ejie.eus

Segurtasun-neurriak

Ezarritako segurtasun- neurriak bat datoz Informazioaren Segurtasuna Kudeatzeko Sistemako ISO 27001ean aurreikusitakoekin eta ISO 27002 arauan ezarritako kontrolekin.

Erregistratzea eta kontrolatzea nor sartzen den biltegietara eta DBZra

Interesdunen kategoria

EJIEn zerbitzuak ematen dituzten langile propioak eta kanpoko langileak

Xedeak

Barne-eremu babestu eta mugatuetara sartzen diren langileen kontrola, enpresa- ondasunen babesa bermatzeko.

Datu pertsonalak, tratamenduaren objektu direnak

IZENA-ABIZENAK NAN/IFZ

ENPRESARI BURUZKO DATUAK ALDI BATERAKO TXARTEL-KODEA

ERANDIOKO DPZrako NANaren FOTOKOPIA

Zilegitasun-titulua Lege-oinarria

DBEO: 6.1.b) Tratamendua beharrezkoa da interesduna parte den kontratu bat gauzatzeko

DBEO: 6.1.f) Tratamendua beharrezkoa da tratamenduaren arduradunak bilatzen dituen interes legitimoak asetzeko

Kontserbazio-epea

Hilabete, datua jasotzen den datatik aurrera.

Hartzaileak

Hala badagokio, NANaren fotokopia jakinaraziko zaio Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailari, sarbidea kontrolatzeko.

Dagokien kasuetan, Estatuko Segurtasun Indar eta Kidegoei, auzitegiei eta epaitegiei komunikatuko zaie.

Nazioarteko transferentziak

Ez dira ematen tratamendu honen eremuan.

Erakunde arduraduna

Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea (EJIE)

Mediterraneo hiribidea 14, 01010 Vitoria-Gasteiz (Araba).

DBOarekin harremanetan jartzeko datuak: dpo@ejie.eus

Segurtasun-neurriak

Ezarritako segurtasun- neurriak bat datoz Informazioaren Segurtasuna Kudeatzeko Sistemako ISO 27001ean aurreikusitakoekin eta ISO 27002 arauan ezarritako kontrolekin.

Bideozaintza kudeatzea

Interesdunen kategoria

EJIEn zerbitzuak ematen dituzten langile propioak eta kanpoko langileak

EJIEko egoitzara doazen pertsona fisikoak edo pertsona juridikoen ordezkariak.

Xedeak

Bideozaintza-sistemaren bidez lortutako informazio pertsonala kudeatzea, EJIEko pertsona, ondasun eta instalazioeen segurtasuna bermatzeko.

Datu pertsonalak, tratamenduaren objektu direnak

IRUDIA

Zilegitasun-titulua Lege-oinarria

DBEO: 6.1.e) Tratamendua beharrezkoa bada interes publikoaren izenean tratamendu- arduradunak betetzen duen misio bat gauzatzeko.

3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzekoa.

Kontserbazio-epea

Lortutako irudiak hilabetean kontserbatuko dira, hartu zirenetik aurrera; salbu eta kontserbatu egin behar badira egiaztatzeko ea egintzarik burutu den pertsonen, ondasunen edo instalazioen osotasunaren kontra.

Hartzaileak

Dagokien kasuetan, Estatuko Segurtasun Indar eta Kidegoei, auzitegiei eta epaitegiei komunikatuko zaie.

Nazioarteko transferentziak

Ez dira ematen tratamendu honen eremuan.

Erakunde arduraduna

Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea (EJIE)

Mediterraneo hiribidea 14, 01010 Vitoria-Gasteiz (Araba).

DBOarekin harremanetan jartzeko datuak: dpo@ejie.eus

Segurtasun-neurriak

Ezarritako segurtasun- neurriak bat datoz Informazioaren Segurtasuna Kudeatzeko Sistemako ISO 27001ean aurreikusitakoekin eta ISO 27002 arauan ezarritako kontrolekin.

Bisitarientzako wifi-a

Interesdunen kategoria

Wifi-erabiltzaileak

Xedeak

Informazio pertsonala kudeatzea, EJIE SA enpresako instalazioetara sartzen diren pertsonek aukera izan dezaten Internetera konektatzeko wifi-kanal seguru baten bidez.

Datu pertsonalak, tratamenduaren objektu direnak

IZENA-ABIZENAK NAN/IFZ

TELEFONO MUGIKORRA

Zilegitasun-titulua Lege-oinarria

DBEO: 6.1.b) Tratamendua beharrezkoa bada interesduna parte den kontratu bat gauzatzeko

Kontserbazio-epea

Sei urte, datuak jasotzen diren datatik aurrera.

Hartzaileak

Ez dira ematen tratamendu honen eremuan.

Nazioarteko transferentziak

Ez dira ematen tratamendu honen eremuan.

Erakunde arduraduna

Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea (EJIE)

Mediterraneo hiribidea 14, 01010 Vitoria-Gasteiz (Araba).

DBOarekin harremanetan jartzeko datuak: dpo@ejie.eus

Segurtasun-neurriak

Ezarritako segurtasun- neurriak bat datoz Informazioaren Segurtasuna Kudeatzeko Sistemako ISO 27001ean aurreikusitakoekin eta ISO 27002 arauan ezarritako kontrolekin.

Web-orriko bisitak (IPak)

Interesdunen kategoria

Web-orria bisitatzen duten erabiltzaileak.

Xedeak

Google analitics erabilita, www.ejie.euskadi.eus web-orria bisitatzen duten pertsonen datu pertsonalen kudeaketa automatizatua.

Datu pertsonalak, tratamenduaren objektu direnak

IP HELBIDEA

Zilegitasun-titulua Lege-oinarria

DBEO: 6.1.a) Interesdunak bere datu pertsonalak tratatzeko adostasuna eman badu helburu zehatz bati edo gehiagori begira.

Kontserbazio-epea

Sei urte, datuak jasotzen diren datatik aurrera.

Hartzaileak

Ez dira ematen tratamendu honen eremuan.

Nazioarteko transferentziak

Ez dira ematen tratamendu honen eremuan.

Erakunde arduraduna

Eusko Jaurlaritza

Segurtasun-neurriak

Ezarritako segurtasun- neurriak bat datoz Informazioaren Segurtasuna Kudeatzeko Sistemako ISO 27001ean aurreikusitakoekin eta ISO 27002 arauan ezarritako kontrolekin.

Gardentasuna

Interesdunen kategoria

Eskatzaileak

Xedeak

Gardentasun-arloan, herritarrekiko harremanen inguruko informazio pertsonala kudeatzea, informazio publikora irispidea izateari buruzko araudiak aplikatzeari dagokionez.

Datu pertsonalak, tratamenduaren objektu direnak

GOI-KARGUDUNEN ETA ZUZENDARITZA- KIDEEN DATU PERTSONALAK

Izen-abizenak Kargua

Soldata eta ordainsariak, soilik zuzendari nagusiarenak

ADMINISTRAZIO KONTSEILUKO KIDEEN DATU PERTSONALAK

Izen-abizenak Kargua

ADMINISTRAZIO KONTSEILUKO KIDEEN DATU PERTSONALAK

Izen-abizenak

SINADURA DIGITALA DUTEN DOKUMENTUETAN AZALTZEN DIREN DATU PERTSONALAK

Izen-abizenak

Zilegitasun-titulua Lege-oinarria

DBEO: 6.1.c) Tratamendua beharrezkoa bada tratamenduaren arduradunari aplikagarria zaion lege-eginbeharra betetzeko, bat etorriz Laneko Arriskuen Prebentzioari buruzko azaroaren 8ko 19/2013 Legearekin.

Kontserbazio-epea

Datuak zertarako bildu ziren, helburu hori betetzeko behar beste denboran kontserbatuko dira, eta helburu horren ondorioz eta datuen tratamenduaren ondorioz sor litezkeen erantzukizunak zehazteko behar den denbora guztian.

Hartzaileak

Ez dira ematen tratamendu honen eremuan.

Nazioarteko transferentziak

Ez dira ematen tratamendu honen eremuan.

Erakunde arduraduna

Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea (EJIE)

Mediterraneo hiribidea 14, 01010 Vitoria-Gasteiz (Araba).

DBOarekin harremanetan jartzeko datuak: dpo@ejie.eus

Segurtasun-neurriak

Ezarritako segurtasun- neurriak bat datoz Informazioaren Segurtasuna Kudeatzeko Sistemako ISO 27001ean aurreikusitakoekin eta ISO 27002 arauan ezarritako kontrolekin.

Administrazio-kontseilua

Interesdunen kategoria

EJIEko Gobernu Kontseiluko kideak

Xedeak

Informazio pertsonala kudeatzea hala gobernu-organoetako kideei buruzkoa nola haien jarduketa, deialdi eta bilera-akten kudeaketari buruzkoa.

Datu pertsonalak, tratamenduaren objektu direnak

IZENA-ABIZENAK HELBIDE ELEKTRONIKOA SINADURA

Zilegitasun-titulua Lege-oinarria

DBEO: 6.1.e) Tratamendua beharrezkoa bada tratamenduaren arduradunari botere publikoen izenean esleitutako eginkizun bat betetzeko otsailaren 3ko 20/2009 Dekretuaren arabera, zeinaren bidez aldatzen baitira Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea SA sozietate publikoaren estatutuak.

Kontserbazio-epea

Datuak zertarako bildu ziren, helburu hori betetzeko behar beste denboran kontserbatuko dira, eta helburu horren ondorioz eta datuen tratamenduaren ondorioz sor litezkeen erantzukizunak zehazteko behar den denbora guztian.

Hartzaileak

Ez dira ematen tratamendu honen eremuan.

Nazioarteko transferentziak

Ez dira ematen tratamendu honen eremuan.

Erakunde arduraduna

Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea (EJIE)

Mediterraneo hiribidea 14, 01010 Vitoria-Gasteiz (Araba).

DBOarekin harremanetan jartzeko datuak: dpo@ejie.eus

Segurtasun-neurriak

Ezarritako segurtasun- neurriak bat datoz Informazioaren Segurtasuna Kudeatzeko Sistemako ISO 27001ean aurreikusitakoekin eta ISO 27002 arauan ezarritako kontrolekin.

Aholkularitza juridikoa

Interesdunen kategoria

Arloaren aholkularitza xede duten prozedura administratibo edota judizialekin erlazionatutako pertsonak.

Xedeak

Lege-aholkularitzarekin eta defentsa juridikoaren egitekoekin erlazionatutako informazio pertsonala kudeatzea. Prozedura judizial edota administratiboak kudeatzea.

Datu pertsonalak, tratamenduaren objektu direnak

IZENA-ABIZENAK NORTASUN-AGIRI OFIZIALA POSTA-HELBIDEA

HELBIDE ELEKTRONIKOA TELEFONOA

JAIOTERRIA ETA JAIOTZE-DATA

DATU AKADEMIKOAK, PROFESIONALAK ETA ENPLEGUARI BURUZKOAK

MERKATARITZA-INFORMAZIOA DATU EKONOMIKO-FINANTZARIOAK ARAU-HAUSTEEI BURUZKO DATUAK

OSASUNA

Zilegitasun-titulua Lege-oinarria

DBEO: 6.1.c) Tratamendua beharrezkoa bada tratamenduaren arduradunari aplikagarria zaion lege-eginbeharra betetzeko, bat etorriz administrazio- eta lan-arloko eta adiministrazioarekiko eta edo penal arloko lege prozesal eta substantiboekin.

Kontserbazio-epea

Datuak zertarako bildu ziren, helburu hori betetzeko behar beste denboran kontserbatuko dira, eta helburu horren ondorioz eta datuen tratamenduaren ondorioz sor litezkeen erantzukizunak zehazteko behar den denbora guztian.

Hartzaileak

Aholkularitza-zerbitzuak ematen dituzten enpresak.

Nazioarteko transferentziak

Ez dira ematen tratamendu honen eremuan.

Erakunde arduraduna

Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea (EJIE)

Mediterraneo hiribidea 14, 01010 Vitoria-Gasteiz (Araba).

DBOarekin harremanetan jartzeko datuak: dpo@ejie.eus

Segurtasun-neurriak

Ezarritako segurtasun- neurriak bat datoz Informazioaren Segurtasuna Kudeatzeko Sistemako ISO 27001ean aurreikusitakoekin eta ISO 27002 arauan ezarritako kontrolekin.

Datuen babesaren arloko eskubideak egikaritzea.

Interesdunen kategoria

Beren eskubideak EJIEren aurrean egikaritzen dituzten pertsonak

Xedeak

Datu-babesaren inguruan EJIEren ardurapean egiten diren tratamenduetan, eskubideak kudeatzea.

Datu pertsonalak, tratamenduaren objektu direnak

IZENA-ABIZENAK HELBIDE ELEKTRONIKOA POSTA-HELBIDEA TELEFONOA

NORTASUN-AGIRI NAZIONALAREN FOTOKOPIA

Zilegitasun-titulua Lege-oinarria

DBEO: 6.1.c) Tratamendua beharrezkoa bada tratamenduaren arduradunari aplikagarria zaion lege-eginbeharra betetzeko, bat etorriz Datuak Babesteko 2016/679 Erregelamendu Orokorrarekin eta Datu Pertsonalak Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko abenduaren 5eko 3/2018 Lege organikoarekin.

Kontserbazio-epea

Datu pertsonalak kontserbatu egingo dira harik eta tratamendutik sor daitezkeen erantzukizunen preskripzio-epea bete arte.

Hartzaileak

Datuak Babesteko Espainiako Agentzia

Nazioarteko transferentziak

Ez dira ematen tratamendu honen eremuan.

Erakunde arduraduna

Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea (EJIE)

Mediterraneo hiribidea 14, 01010 Vitoria-Gasteiz (Araba).

DBOarekin harremanetan jartzeko datuak: dpo@ejie.eus

Segurtasun-neurriak

Ezarritako segurtasun- neurriak bat datoz Informazioaren Segurtasuna Kudeatzeko Sistemako ISO 27001ean aurreikusitakoekin eta ISO 27002 arauan ezarritako kontrolekin.

Intzidentziak eta segurtasun-etenak kudeatzea

Interesdunen kategoria

Ukituak, salatzaileak, lege- ordezkariak, EJIEko enpresa hornitzaileetan diharduten langileak.

Xedeak

Informazioaren segurtasun- intzidentziak eta -etenak kudeatzea, ebaluatzea eta jakinaraztea.

Datu pertsonalak, tratamenduaren objektu direnak

IZENA-ABIZENAK TELEFONOA

HELBIDE ELEKTRONIKOA SEGURTASUN-ETENAREN INGURUKO DATUAK

Zilegitasun-titulua Lege-oinarria

DBEO: 6.1.c) Tratamendua beharrezkoa bada tratamenduaren arduradunari aplikagarria zaion lege-eginbeharra betetzeko, bat etorriz Datuak Babesteko 2016/679 Erregelamendu Orokorrarekin eta Datu Pertsonalak Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko abenduaren 5eko 3/2018 Lege organikoarekin.

Kontserbazio-epea

Datu pertsonalak kontserbatu egingo dira harik eta tratamendutik sor daitezkeen erantzukizunen preskripzio-epea bete arte.

Hartzaileak

Datu pertsonalak komunikatu ahal izango zaizkie Datuak Babesteko Espainiako Agentziari, intzidenteei erantzuteko intzidenteei erantzuteko Zentro Kriptografiko Nazionalak dituen taldeei eta Segurtasun Indar eta Kidegoei.

Nazioarteko transferentziak

Ez dira ematen tratamendu honen eremuan.

Erakunde arduraduna

Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea (EJIE)

Mediterraneo hiribidea 14, 01010 Vitoria-Gasteiz (Araba).

DBOarekin harremanetan jartzeko datuak: dpo@ejie.eus

Segurtasun-neurriak

Ezarritako segurtasun- neurriak bat datoz Informazioaren Segurtasuna Kudeatzeko Sistemako ISO 27001ean aurreikusitakoekin eta ISO 27002 arauan ezarritako kontrolekin.

Kontaktu-agenda

Interesdunen kategoria

Pertsona juridiko batean zerbitzuak ematen dituzten pertsona fisikoak

Xedeak

Pertsona juridiko batean zerbitzuak ematen dituzten pertsona fisikoei buruzko informazio pertsonala kudeatzea, edozein motatako harremanak izateko pertsona juridikoarekin, zeinetan zerbitzuak ematen baititu ukituak.

Datu pertsonalak, tratamenduaren objektu direnak

IZENA-ABIZENAK E-POSTA TELEFONOA

FUNTZIOA / BETETZEN DEN LANPOSTUA

Zilegitasun-titulua Lege-oinarria

DBEO: 6.1.e) Tratamendua beharrezkoa bada interes publikoaren izenean edo tratamenduaren arduradunari esleitutako botere publikoen izenean burututako eginkizun bat betetzeko honekin bat etorriz:

20/2009 Dekretua, otsailaren 3koa, Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea SA sozietate publikoaren estatutuak aldatzekoa, eta

36/2020 Dekretua, martxoaren 10ekoa, zeinaren bidez arautzen baita Euskal Autonomia Erkidegoko Sektore Publikoan informazioaren eta komunikazioaren teknologiak kudeatzeko eredua.

Kontserbazio-epea

Zerbitzua ematen duen pertsona juridikoarekin edozein motatako harremanak mantentzen diren bitartean, zeinetan zerbitzuak ematen baititu ukituak.

Hartzaileak

Ez dira ematen tratamendu honen eremuan.

Nazioarteko transferentziak

Ez dira ematen tratamendu honen eremuan.

Erakunde arduraduna

Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea (EJIE)

Mediterraneo hiribidea 14, 01010 Vitoria-Gasteiz (Araba).

DBOarekin harremanetan jartzeko datuak: dpo@ejie.eus

Segurtasun-neurriak

Ezarritako segurtasun- neurriak bat datoz Informazioaren Segurtasuna Kudeatzeko Sistemako ISO 27001ean aurreikusitakoekin eta ISO 27002 arauan ezarritako kontrolekin.

Baliabide digitalen errepositorio komuna, barnean zabaltzeko

Interesdunen kategoria

Enplegatuak Bisitak

Xedeak

Multimedia-edukiak erabiltzea, barruan erabili eta zabaltzeko.

Enplegatuen eta bisitarien izen- abizenak, aurpegiak (irudia) eta/edo ahotsak izan ditzaketen irudiak eta bideoak soilik erabili ahal izango dira barruan erabil eta zabaltzeko; hau da, soilik erabili ahal izango dira intranet korporatiboan, barne-ekitaldi eta aurkezpenetan eta antzeko ezaugarriak dituztenetan.

Datu pertsonalak, tratamenduaren objektu direnak

IZENA-ABIZENAK IRUDIA

AHOTSA

Zilegitasun-titulua Lege-oinarria

DBEO: 6.1.f) Tratamendua beharrezkoa bada tratamenduaren arduradunak ebilatzen dituen interes legitimoei erantzuteko

Kontserbazio-epea

Datuak gorde egingo dira harik interesdunak datuon tratamenduaren kontra agertu arte.

Hartzaileak

Ez dira ematen tratamendu honen eremuan.

Nazioarteko transferentziak

Ez dira ematen tratamendu honen eremuan.

Erakunde arduraduna

Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea (EJIE)

Mediterraneo hiribidea 14, 01010 Vitoria-Gasteiz (Araba).

DBOarekin harremanetan jartzeko datuak: dpo@ejie.eus

Segurtasun-neurriak

Ezarritako segurtasun- neurriak bat datoz Informazioaren Segurtasuna Kudeatzeko Sistemako ISO 27001ean aurreikusitakoekin eta ISO 27002 arauan ezarritako kontrolekin.

Baliabide digitalen errepositorio komuna, kanpoan zabaltzeko

Interesdunen kategoria

Enplegatuak Bisitak

Xedeak

Multimedia-edukiak erabiltzea, kanpoan erabili eta zabaltzeko.

Enplegatuen eta bisitarien izen- abizenak, aurpegiak eta/edo ahotsak izan ditzaketen irudiak eta bideoak erabili ahal izango dira kanpoan erabili eta zabaltzeko; adibidez, EJIEko web- orrian, ekitaldi eta aurkezpenetan, sare sozial korporatiboetan edo antzeko ezaugarriak dituzte beste batzuetan.

Datu pertsonalak, tratamenduaren objektu direnak

IZENA-ABIZENAK IRUDIA

AHOTSA

Zilegitasun-titulua Lege-oinarria

DBEO: 6.1.a) Interesdunak bere datu pertsonalak tratatzeko adostasuna eman badu helburu zehatz bati edo gehiagori begira.

Kontserbazio-epea

Datuak mantenduko dira harik eta pertsonak ukatu arte tratamendu hori egiteko eman duen baimena.

Hartzaileak

Datu pertsonalak argitara emango dira EJIEko web- orrian, ekitaldietan eta sare sozialetan.

Nazioarteko transferentziak

Ez dira ematen tratamendu honen eremuan.

Erakunde arduraduna

Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea (EJIE)

Mediterraneo hiribidea 14, 01010 Vitoria-Gasteiz (Araba).

DBOarekin harremanetan jartzeko datuak: dpo@ejie.eus

Segurtasun-neurriak

Ezarritako segurtasun- neurriak bat datoz Informazioaren Segurtasuna Kudeatzeko Sistemako ISO 27001ean aurreikusitakoekin eta ISO 27002 arauan ezarritako kontrolekin.

Sinadura elektronikoa - Izenbox

Interesdunen kategoria

Pertsona juridikoaren ordezkariak

EJIEko enplegatuak

Xedeak

Dokumentu-kudeatzaile zentralizatua, erabiltzaileei aukera ematen diena digitalki sinatzeko.

Datu pertsonalak, tratamenduaren objektu direnak

IFZ

IZENA-ABIZENAK E-POSTA TELEFONOA

SINADURA ELEKTRONIKOA

Zilegitasun-titulua Lege-oinarria

DBEO: 6.1.b) Tratamendua beharrezkoa bada interesduna parte den kontratu bat gauzatzeko

Kontserbazio-epea

Datu pertsonalak kontserbatu egingo dira harik eta tratamendutik sor daitezkeen erantzukizunen preskripzio-epea bete arte.

Hartzaileak

Ez dira ematen tratamendu honen eremuan.

Nazioarteko transferentziak

Ez dira ematen tratamendu honen eremuan.

Erakunde arduraduna

Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea (EJIE)

Mediterraneo hiribidea 14, 01010 Vitoria-Gasteiz (Araba).

DBOarekin harremanetan jartzeko datuak: dpo@ejie.eus

Segurtasun-neurriak

Ezarritako segurtasun- neurriak bat datoz Informazioaren Segurtasuna Kudeatzeko Sistemako ISO 27001ean aurreikusitakoekin eta ISO 27002 arauan ezarritako kontrolekin.

Komunikazioak bidaltzea

Interesdunen kategoria

EJIEn zerbitzuak ematen dituzten langile propioak eta kanpoko langileak

Hornitzaileak

EAEko organismoak, mandatua indarrean dutenak

Xedeak

Merkataritzakoak ez diren komunikazioak bidaltzea; esaterako, gabon eta jaiegunetako zorion-agurrak, besteak besteak, kontratu-lotura duten interesdun-taldeei.

Datu pertsonalak, tratamenduaren objektu direnak

IZENA-ABIZENAK E-POSTA

Zilegitasun-titulua Lege-oinarria

DBEO: 6.1.f) Tratamendua beharrezkoa bada tratamenduaren arduradunak ebilatzen dituen interes legitimoei erantzuteko

Kontserbazio-epea

Datuak gorde egingo dira harik interesdunak datuon tratamenduaren kontra agertu arte.

Hartzaileak

Ez dira ematen tratamendu honen eremuan.

Nazioarteko transferentziak

Ez dira ematen tratamendu honen eremuan.

Erakunde arduraduna

Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea (EJIE)

Mediterraneo hiribidea 14, 01010 Vitoria-Gasteiz (Araba).

DBOarekin harremanetan jartzeko datuak: dpo@ejie.eus

Segurtasun-neurriak

Ezarritako segurtasun- neurriak bat datoz Informazioaren Segurtasuna Kudeatzeko Sistemako ISO 27001ean aurreikusitakoekin eta ISO 27002 arauan ezarritako kontrolekin.

Next Generation EB proiektuen kudeaketa

Interesdunen kategoria

Bertako langileak, EJIEko zuzendaritza-batzordeko kideak, EJIEko administrazio-kontseiluko kideak eta EJIEn lan egiten duten kanpoko langileak.

Xedeak

Pleguak egiten parte hartzen duten interesdunen kolektiboari buruzko informazio pertsonala kudeatzea. Interes-gatazkarik ezaren adierazpena betetzen eta sinatzen dute, Next Generation EU proiektuen kudeaketaren esparruan.

Datu pertsonalak, tratamenduaren objektu direnak

IZEN-ABIZENAK NAN SINADURA

Zilegitasun-titulua Lege-oinarria

2018/1046 (EB) Erregelamendua, Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, uztailaren 18koa,

2021/241 (EB) Erregelamendua, Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, 2021eko otsailaren 12koa, Suspertze Mekanismoa ezartzen duena.

HFP/1030/2021 Agindua, irailaren 29koa, Suspertze, Transformazio eta Erresilientzia Planaren kudeaketa-sistema eta aplikatu beharreko gainerako araudia konfiguratzen dituena.

Kontserbazio-epea

Dokumentuak bost urtez gordeko dira, saldoa ordaintzen denetik aurrera, edo, ordaindu ezean, eragiketatik aurrera, edo hiru urtez, Finantza Erregelamenduaren

132. artikuluan ezarritakoaren arabera.

Hartzaileak

Europar Batasuneko organoak, Estatuko eta Europako funtsak ikuskatzeko eta kontrolatzeko, hala dagokionean.

Nazioarteko transferentziak

Ez dira ematen tratamendu honen eremuan.

Erakunde arduraduna

Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea (EJIE)

Mediterraneo hiribidea 14, 01010 Vitoria-Gasteiz (Araba).

DBOarekin harremanetan jartzeko datuak: dpo@ejie.eus

Segurtasun-neurriak

Ezarritako segurtasun- neurriak bat datoz Informazioaren Segurtasuna Kudeatzeko Sistemako ISO 27001ean aurreikusitakoekin eta ISO 27002 arauan ezarritako kontrolekin.

Azken aldaketako data: