Gardentasun-ataria

Tratamendu-jardueren erregistroa

Merkataritza-jarduna balizko bezeroekin

Interesdunen kategoria

Harremanetarako pertsona fisikoak EJIEren balizko bezeroetan

Kargudun publikoak

Helburuak

Harremanetarako bidearen bidez pertsonak igorritako eskaeraren erantzunak kudeatzea eta balizko bezeroak sortzea, zein EJIEren jarduera hedatzeko informazioa igortzea.

Tratamenduaren xede diren datu pertsonalak

IDENTIFIKATZAILEA
IZEN-ABIZENAK
KARGUA - POSTUA
TELEFONO-ZENBAKIA
HELBIDE ELEKTRONIKOA
HIZKUNTZA
MERKATARITZA-INFORMAZIOA

Lege-oinarria

DBEO: 6.1.e) Tratamenduaren arduradunari esleitutako botere publikoen izenean burututako eginkizun bat betetzeko.

36/2020 DEKRETUA, martxoaren 10ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko Sektore Publikoan Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologiak kudeatzeko eredua arautzekoa.

Gordetze-aldia

Datuak jaso ziren helburua betetzeko eta helburu horretatik eta datuen tratamendutik erator daitezkeen balizko erantzukizunak zehazteko beharrezkoa den denboraz gordeko dira.

Hartzaileak

Ez da datuen jakinarazpenik aurreikusten, EJIE S.A. Sozietateak bete beharreko legezko betebeharrak: betetzeko eskatu ezean. 

Nazioarteko transferentziak

Ez da datuen transferentziarik aurreikusten.

Erakunde arduraduna

Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea (EJIE)

Mediterraneoaren hiribidea 14, 01010 Gasteiz (Araba)

DBD sailaren harremanetarako datuak dpo@ejie.eus

Segurtasun-neurriak

Ezarritako segurtasun-neurriak Informazioaren Segurtasuna Kudeatzeko Sistemaren ISO 27001 ziurtagirian eta Segurtasuneko Eskema Nazionala arautzeko maiatzaren 3ko 311/2022 Errege Dekretuan aurreikusitakoekin bat datoz. 

Bezeroekiko harremanen kudeaketa

Interesdunen kategoria

EJIEren bezeroen harremanetarako pertsona fisikoak

Kargudun publikoak

Helburuak

Euskarria harpidetza-euskarrira
Erreklamazioen kudeaketa
Asebetetzearen ebaluazioa
EJIEren jarduera hedatzeko informazioa igortzea

Tratamenduaren xede diren datu pertsonalak

IDENTIFIKATZAILEA
IZEN-ABIZENAK
KARGUA - POSTUA
TELEFONO-ZENBAKIA
HELBIDE ELEKTRONIKOA
HIZKUNTZA
MERKATARITZA-INFORMAZIOA

Lege-oinarria

DBEO: 6.1.b) Tratamendua beharrezkoa da interesduna parte den kontratu bat gauzatzeko

DBEO: 6.1.e) Tratamenduaren arduradunari esleitutako botere publikoen izenean burututako eginkizun bat betetzeko.

36/2020 DEKRETUA, martxoaren 10ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko Sektore Publikoan Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologiak kudeatzeko eredua arautzekoa.

Gordetze-aldia

Datuak jaso ziren helburua betetzeko eta helburu horretatik eta datuen tratamendutik erator daitezkeen balizko erantzukizunak zehazteko beharrezkoa den denboraz gordeko dira.

Hartzaileak

Ez da datuen jakinarazpenik aurreikusten, EJIE S.A. Sozietateak bete beharreko legezko betebeharrak: betetzeko eskatu ezean.

Nazioarteko transferentziak

Ez da datuen transferentziarik aurreikusten.

Erakunde arduraduna

Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea (EJIE)

Mediterraneoaren hiribidea 14, 01010 Gasteiz (Araba)

DBD sailaren harremanetarako datuak dpo@ejie.eus

Segurtasun-neurriak

Ezarritako segurtasun-neurriak Informazioaren Segurtasuna Kudeatzeko Sistemaren ISO 27001 ziurtagirian eta Segurtasuneko Eskema Nazionala arautzeko maiatzaren 3ko 311/2022 Errege Dekretuan aurreikusitakoekin bat datoz. 

Enpresa hornitzaileak kontratatzeko prozesua

Interesdunen kategoria

Legezko ordezkariak

Beren lan-jarduna EJIEren hornitzaile izateko hautagai diren enpresetan betetzen duten langileak

Merkatuko aurretiko kontsulten solaskideak

Helburuak

Hornitzaile izateko hautagai diren enpresetako langileei buruzko informazio pertsonalaren kudeaketa kontratazioari eta lizitazio-prozesuari buruzko barneko jarraibidearekin bat etorriz. Aurreko prozesuarekin lotutako eta merkatuko atariko kontsultekin zerikusia duten komunikazio, jakinarazpen eta gorabeherak. 

Tratamenduaren xede diren datu pertsonalak

IZEN-ABIZENAK
NAN/IFZ
POSTA-HELBIDEA
TELÉFONO-ZENBAKIA
HELBIDE ELEKTRONIKOA
SINADURA
enpresa lizitatzaileko edo EJIEk kontratatutako enpresako langileen CURRICULUM VITAEa.
POSTUA eta betetako postuaren EZAUGARRIAK
EUROPAKO DOKUMENTU BAKARRA
TC2, ITA

Merkatuko atariko kontsultetan jasotako harremanetarako datuak:
IZEN-ANBIZENAK
KARGUA
TELEFONO-ZENBAKIA
HELBIDE ELEKTRONIKOA

Lege-oinarria

DBEO: 6.1.c) Tratamendua beharrezkoa da tratamenduaren arduradunari aplikagarria zaion lege-eginbeharra betetzeko, hauen arabera:

9/2017 legea, azaroaren 8koa, Sektore Publikoko Kontratuei buruzkoa

3/2016 legea, apirilaren 7koa, Zenbait Klausula Sozial Kontratazio Publikoan Sartzekoa

36/2020 dekretua, martxoaren 10ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko Sektore Publikoan Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologiak kudeatzeko eredua arautzekoa.

116/2016 dekretua, uztailaren 27koa,Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko kontratazioaren araubideari buruzkoa

Legegintzako 1/1997 dekretua, azaroaren 11koa, Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duena

Legegintzako 2/2007 dekretua, azaroaren 6koa, Euskadiko Ondareari buruzko Legearen testu bategina onartzekoa

Euskadiko urteroko aurrekontuen legea.

Gordetze-aldia

Datuak jaso ziren helburua betetzeko eta helburu horretatik eta datuen tratamendutik erator daitezkeen balizko erantzukizunak zehazteko beharrezkoa den denboraz gordeko dira, Sektore Publikoko azaroaren 8ko 9/2017 Legearekin bat etorriz. 

Hartzaileak

Herri Kontuen Euskal Epaitegia

Kontratu Baliabideen administrazio Organoa

Zerga Agentzia - Euskadiko Ogasun Nagusia

Epaitegiak edo Auzitegiak

Iruzurren aurkako Agentzia

EJIE-ri zerbitzu edo hornidurak agintzen dizkion Eusko Jaurlaritzako Sailaren Zuzendaritza edo EAEko sektore publikoaren mendeko organismoa.

Eusko Jaurlaritzako Zerbitzuen Zuzendaritza

Eusko Jaurlaritzako Ondare eta Kontratazio Zuzendaritza

Lehiaren Euskal Agintaritzari - MLBN

Fiskaltza

Estatuko Segurtasun Indar eta Gorputzak, Iruzurra Kontrolatzeko Unitatea.

Kontrol auditoreak (kontuen, kalitate arloko eta funtzio publikoko auditoreak, besteak beste)

REVASCON- Kontratuen Euskal Erregistroa

Lizitatzaile diren pertsonentzat eta EJIE elkartearekin kontratuak sinatzen dituztenentzat, datuak hemen argitaratzen dira:

Euskadiko Kontratazio Plataforma - Sektore Publikoko Kontratazio Plataforma

Merkatuko Atariko Kontsultetan jasotako solaskideen harremanetarako datuei dagokienez, ez zaizkie hartzaileei jakinaraziko.

Nazioarteko transferentziak

Ez da datuen transferentziarik aurreikusten.

Erakunde arduraduna

Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea (EJIE)

Mediterraneoaren hiribidea 14, 01010 Gasteiz (Araba)

DBD sailaren harremanetarako datuak dpo@ejie.eus

Segurtasun-neurriak

Ezarritako segurtasun-neurriak Informazioaren Segurtasuna Kudeatzeko Sistemaren ISO 27001 ziurtagirian eta Segurtasuneko Eskema Nazionala arautzeko maiatzaren 3ko 311/2022 Errege Dekretuan aurreikusitakoekin bat datoz. 

Enpresa hornitzaileen langileen kudeaketa

Interesdunen kategoria

Beren lan-jarduna EJIE elkartearen enpresa hornitzaileetan betetzen duten langileak

Helburuak

EJIE elkarteari zerbitzua ematen dieten enpresa hornitzaileetako langileei buruzko informazio pertsonalaren kudeaketa, zein horien altak eta bajak, sistemako erabiltzaile gisa, izapidetzeko, instalazioetarako sarbide fisikoaren eta informazio-sistemetarako sarbide logikoaren kontrola mantentzeko xedez. Enpresa Jardunen Koordinazioa (EJK) laneko arriskuen prebentzioan. Kontratu-harremana mantentzeko jakinarazpenen kudeaketa.

Tratamenduaren xede diren datu pertsonalak

IZEN-ABIZENAK
NAN/IFZ.
POSTA HELBIDEA
HELBIDE ELEKTRONIKOA
TELEFONO-ZENBAKIA
IRUDIA
SEGURTASUN ETA LANEKO OSASUN ARLOKO DATUAK
POSTURAKO GAITASUNA
TC2, ITA
ESPERIENTZIA PROFESIONALA ETA IKASKETEN HISTORIA
Laneko arriskuen arroan jasotako prestakuntza espezifikoa
Ejie elkartearen politikak onartzeko dokumentua
Ordainsarien ordainketen justifikazioa
Lotutako NBE-ak, aplikatzen badu
Amatasun/aitatasun justifikazioa

Lege-oinarria

DBEO: 6.1.b) Tratamendua beharrezkoa da interesduna parte den kontratu bat gauzatzeko

DBEO: 6.1.c) Tratamendua beharrezkoa da tratamenduaren arduradunari aplikagarria zaion lege-eginbeharra betetzeko.

31/1995 Lege Orokorra, azaroaren 8koa, Laneko Arriskuen prebentzioari buruzkoa.

Gordetze-aldia

Kontratu-harremanaren indarraldian zehar gordeko dira, eta behin harreman hori amaituta, aplikagarri diren legezko xedapenetan ezartzen diren erantzukizunen preskripziorako epeetan zehar.

EJK helburuetarako tratatutako datu pertsonalak 5 urtez gordeko dira, Laneko Arriskuen Prebentziorako Legearen arabera.

Hartzaileak

Identifikazio-datuak eta harremanetarako datuak Eusko Jaurlaritzako Sailaren Zuzendaritzari edo dagokion EAEko sektore publikoaren mendeko organismoei jakinarazi ahal izango zaizkie, zerbitzua ematearen ondorioz, beharrezkoa denean.

Nazioarteko transferentziak

Ez da datuen transferentziarik aurreikusten.

Erakunde arduraduna

Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea (EJIE)

Mediterraneoaren hiribidea 14, 01010 Gasteiz (Araba)

DBD sailaren harremanetarako datuak dpo@ejie.eus

Segurtasun-neurriak

Ezarritako segurtasun-neurriak Informazioaren Segurtasuna Kudeatzeko Sistemaren ISO 27001 ziurtagirian eta Segurtasuneko Eskema Nazionala arautzeko maiatzaren 3ko 311/2022 Errege Dekretuan aurreikusitakoekin bat datoz. 

 
Bezeroen eta hornitzaileen administrazio-kudeaketa

Interesdunen kategoria

Legezko ordezkariak
Kargudun publikoak

Helburuak

Bezeroen kargudun publikoei eta hornitzaileen legezko ordezkariei buruzko informazio pertsonalaren kudeaketa, enkarguak, kontratuak eta fakturazioa kudeatzeko.

Tratamenduaren xede diren datu pertsonalak

IZEN-ABIZENAK
NAN/IFZ
POSTA HELBIDEA
HELBIDE ELEKTRONIKOA
TELEFONO-ZENBAKIA
BANKU-KONTUA
EKONOMIA, FINANTZA ETA ASEGURU ARLOKO DATUAK

Lege-oinarria

DBEO: 6.1.b) Tratamendua beharrezkoa da interesduna parte den kontratu bat gauzatzeko

DBEO: 6.1.c) Tratamendua beharrezkoa da tratamenduaren arduradunari aplikagarria zaion lege-eginbeharra betetzeko, honako hauei dagokienez:

Legegintzako 1/1997 dekretua, azaroaren 11koa, Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duena

Legegintzako 2/2007 dekretua, azaroaren 6koa, Euskadiko Ondareari buruzko Legearen testu bategina onartzekoa

Euskadiko urteroko aurrekontuen legea

36/2020 DEKRETUA, martxoaren 10ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko Sektore Publikoan Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologiak kudeatzeko eredua arautzekoa.

Gordetze-aldia

Euskal Autonomia Erkidegoko Ekonomia Kontrolari eta Kontabilitatearen Legeko testu bategina eta hura garatzeko 464/1995 Dekretua onartzeko urriaren 19ko Legegintzako 2/2017 Dekretuaren araberako epeak.

Kontabilitatean erregistratutako dokumentuak: 6 urte dagokien ekonomia-urtea amaitzen denetik.

Kontabilitate-erregistroak: 15 urte.

Hartzaileak

Arabako Foru Aldundia
Kontu-auditoreak
Herri Kontuen Euskal Epaitegia

Nazioarteko transferentziak

Ez da datuen transferentziarik aurreikusten.

Erakunde arduraduna

Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea (EJIE)

Mediterraneoaren hiribidea 14, 01010 Gasteiz (Araba)

DBD sailaren harremanetarako datuak dpo@ejie.eus

Segurtasun-neurriak

Ezarritako segurtasun-neurriak Informazioaren Segurtasuna Kudeatzeko Sistemaren ISO 27001 ziurtagirian eta Segurtasuneko Eskema Nazionala arautzeko maiatzaren 3ko 311/2022 Errege Dekretuan aurreikusitakoekin bat datoz. 

Administrazioa

Interesdunen kategoria

Enplegatuak

Helburuak

Erakundearen ekonomia eta finantza arloko jarduera izapidetzeko beharrezkoa den informazio pertsonalaren kudeaketa.  Kontabilitate-kudeaketa eta aurrekontuen kontrola. Lanbide-jardunaren ondoriozko bidaien kudeaketa. 

Tratamenduaren xede diren datu pertsonalak

IZEN-ABIZENAK
NAN/IFZ
POSTA HELBIDEA
HELBIDE ELEKTRONIKOA
TELEFONO-ZENBAKIA
BANKU-KONTUA
DATU EKONOMIKOAK
DATU FISKALAK

Lege-oinarria

DBEO: 6.1.b) Tratamendua beharrezkoa da interesduna parte den kontratu bat gauzatzeko.

DBEO: 6.1.c) Tratamendua beharrezkoa da tratamenduaren arduradunari aplikagarria zaion lege-eginbeharra betetzeko, Euskal Autonomia Erkidegoko Ekonomia Kontrolari eta Kontabilitatearen Legeko testu bategina onartzeko urriaren 19ko Legegintzako 2/2017 Dekretuaren arabera.

Gordetze-aldia

Euskal Autonomia Erkidegoko Ekonomia Kontrolari eta Kontabilitatearen Legeko testu bategina eta hura garatzeko 464/1995 Dekretua onartzeko urriaren 19ko Legegintzako 2/2017 Dekretuaren araberako epeak.

Kontabilitatean erregistratutako dokumentuak: 6 urte dagokien ekonomia-urtea amaitzen denetik.

Kontabilitate-erregistroak: 15 urte.

Hartzaileak

Gizarte Segurantzako Diruzaintza Nagusia, Arabako Foru Aldundia,
Nomina ordaintzeko enplegatu bakoitzak deklaratutako finantza-erakundeak,
Itzarri,
Kontu-auditoreak
Herri Kontuen Euskal Epaitegia

Nazioarteko transferentziak

Ez da datuen transferentziarik aurreikusten.

Erakunde arduraduna

Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea (EJIE)

Mediterraneoaren hiribidea 14, 01010 Gasteiz (Araba)

DBD sailaren harremanetarako datuak dpo@ejie.eus

Segurtasun-neurriak

Ezarritako segurtasun-neurriak Informazioaren Segurtasuna Kudeatzeko Sistemaren ISO 27001 ziurtagirian eta Segurtasuneko Eskema Nazionala arautzeko maiatzaren 3ko 311/2022 Errege Dekretuan aurreikusitakoekin bat datoz. 

Kanpo hautaketarako prozesuak

Interesdunen kategoria

Lanpostuak betetzeko hautaketa-prozesuetara aurkezten diren pertsona hautagaiak.

Helburuak

Pertsona hautagaiei buruzko informazio pertsonalaren kudeaketa langileak hautatu eta lanpostua betetzeko xedez. 

Tratamenduaren xede diren datu pertsonalak

NAN/IFZ
IZEN-ABIZENAK
GIZARTE SEGURANTZAKO AFILIAZIO-ZENBAKIA
POSTA HELBIDEA
HELBIDE ELEKTRONIKOA
TELEFONO-ZENBAKIA
SINADURA
IRUDIA
GIZARTE SEGURANTZAREN DATUAK
KONPETENTZIAK EBALUATZEKO TXOSTENA
LAN-BIZITZA
Postuko betebeharrak betetzeari dagokion ZINPEKO AITORPENA
Hizkuntza-eskakizuna: Euskara eta Ingelesa

CURRICULUM VITAEA, DATU HAUEK IZAN DITZAKEENA:
EZAUGARRI PERTSONALAK: generoa
AKADEMIKOAK ETA PROFESIONALAK: lan-esperientzia, titulazioak, prestakuntza-jarduerak
HIZKUNTZAK

Lege-oinarria

DBEO: 6.1.b) Tratamendua beharrezkoa da interesduna parte den kontratu bat gauzatzeko edo interesdunaren eskariz kontratuaren aurreko neurriak aplikatzeko.

Gordetze-aldia

Datuak jaso ziren helburua betetzeko eta helburu horretatik eta datuen tratamendutik erator daitezkeen balizko erantzukizunak zehazteko beharrezkoa den denboraz gordeko dira.

Hartzaileak

Ez da datuen jakinarazpenik aurreikusten, EJIE S.A. Sozietateak bete beharreko legezko betebeharrak: betetzeko eskatu ezean. 

Nazioarteko transferentziak

Ez da datuen transferentziarik aurreikusten.

Erakunde arduraduna

Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea (EJIE)

Mediterraneoaren hiribidea 14, 01010 Gasteiz (Araba)

DBD sailaren harremanetarako datuak dpo@ejie.eus

Segurtasun-neurriak

Ezarritako segurtasun-neurriak Informazioaren Segurtasuna Kudeatzeko Sistemaren ISO 27001 ziurtagirian eta Segurtasuneko Eskema Nazionala arautzeko maiatzaren 3ko 311/2022 Errege Dekretuan aurreikusitakoekin bat datoz. 

Barne hautaketarako prozesuak

Interesdunen kategoria

Erakundean lanean diharduten eskatzaileak.

Helburuak

Barne deialdiari buruzko informazio pertsonalaren kudeaketa erakundean hutsik geratutako eta berezko langileei zuzendutako lanpostuetan sartzeko.

Tratamenduaren xede diren datu pertsonalak

NAN/IFZ
IZEN-ABIZENAK
SINADURA
IRUDIA
LAN-BIZITZA
Postuko betebeharrak betetzeari dagokion ZINPEKO AITORPENA
Hizkuntza-eskakizuna: Euskara eta Ingelesa

CURRICULUM VITAEA, DATU HAUEK IZAN DITZAKEENA:
EZAUGARRI PERTSONALAK: generoa
AKADEMIKOAK ETA PROFESIONALAK: lan-esperientzia, titulazioak, prestakuntza-jarduerak
HIZKUNTZAK

Lege-oinarria

DBEO: 6.1.b) Tratamendua beharrezkoa da interesduna parte den kontratu bat gauzatzeko edo interesdunaren eskariz kontratuaren aurreko neurriak aplikatzeko.

Gordetze-aldia

Datuak jaso ziren helburua betetzeko eta helburu horretatik eta datuen tratamendutik erator daitezkeen balizko erantzukizunak zehazteko beharrezkoa den denboraz gordeko dira.

Hartzaileak

Ez da datuen jakinarazpenik aurreikusten, EJIE S.A. Sozietateak bete beharreko legezko betebeharrak: betetzeko eskatu ezean. 

Nazioarteko transferentziak

Ez da datuen transferentziarik aurreikusten.

Erakunde arduraduna

Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea (EJIE)

Mediterraneoaren hiribidea 14, 01010 Gasteiz (Araba)

DBD sailaren harremanetarako datuak dpo@ejie.eus

Segurtasun-neurriak

Ezarritako segurtasun-neurriak Informazioaren Segurtasuna Kudeatzeko Sistemaren ISO 27001 ziurtagirian eta Segurtasuneko Eskema Nazionala arautzeko maiatzaren 3ko 311/2022 Errege Dekretuan aurreikusitakoekin bat datoz. 

Giza baliabideen kudeaketa

Interesdunen kategoria

Enplegatuak
Enplegatuen senitartekoak

Helburuak

Honako hauek egiteko beharrezkoa den informazio pertsonalaren kudeaketa: lan-harremanaren kudeaketa, nominak zein gizarte-segurantzako kontuak egitea eta datu aldakorrak sortzea; ordutegiak planifikatu eta kontrolatzea: lanaldiaren hasierako eta amaierako ordutegi zehatza (lanaldiaren erregistroa), garatzeko jardunaldi eta lanketak; langileen prestakuntza, hizkuntza-eskakizunak; instrukzio- eta gaikuntza-prozesuak. Bateraezintasunen kontrola Baimen, lizentzia eta onespenak lagatzea. Zehapen-espedienteak. Barneko estatistiken kudeaketa. Harremanak langileek ordezkaritzarekin. Profesionalki erabiltzeko telefono bidezko komunikazio finko eta mugikorren eta horietako kontsumoen kudeaketa.

Tratamenduaren xede diren datu pertsonalak

IZEN-ABIZENAK
ERABILTZAILEAREN IDENTIFIKAZIOA
NAN/IFZ FOTOKOPIA
GIZARTE SEGURANTZAKO DATUAK
OSASUN TXARTELA
POSTA HELBIDEA
HELBIDE ELEKTRONIKOA
TELEFONO-ZENBAKIA
SINADURA
IRUDIA

EZAUGARRI PERTSONALAK: generoa, jaiotze-data eta jaioterria, egoera zibila.
AKADEMIKOAK ETA PROFESIONALAK: lan-esperientzia, titulazioak, prestakuntza-jarduerak, curriculum vitaea-
HIZKUNTZAK
ORDUTEGIAREN KONTROLERAKO DATUAK: sarrera eta irteerako data/ordua

SENITARTEKOEN DATUAK (PFEZ, hitzarmen kolektiboa).

KONTU KORRONTEA
EKONOMIA, FINANTZA ETA ASEGURU ARLOKO DATUAK: nominako datu ekonomikoak, zerga-kenkariaren datuak, erakundearekiko loturari dagozkion aseguruak, kredituak edota maileguak.

DATUEN KATEGORIA BEREZIA Ordezkaritza sindikala (hala badagokio).

Lege-oinarria

DBEO: 6.1.b) Tratamendua beharrezkoa da interesduna parte den kontratu bat gauzatzeko edo interesdunaren eskariz kontratuaren aurreko neurriak aplikatzeko.

DBEO: 6.1.c) Tratamendua beharrezkoa da tratamenduaren arduradunari aplikagarria zaion lege-eginbeharra betetzeko, Langileen Estatutuaren Legeko testu bategina onartzeko urriaren 23ko Legegintzako 2/2015 Errege Dekretuaren arabera.

Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bategina onartzen duen urriaren 30eko 8/2015 Legegintzako Errege Dekretua.

Datuen kategoria bereziak:
DBEO: 9.2.b) Tratamendua beharrezkoa da tratamenduaren arduradunak edo interesdunak lan-zuzenbidearen alorrean dituen betebeharrak konplitzeko eta eskubide espezifikoak egikaritzeko

Gordetze-aldia

Kontratu-harremanaren indarraldian zehar gordeko dira, eta behin harreman hori amaituta, abuztuaren 4ko Legegintzako 5/2000 Errege Dekretuan eta aplikagarri diren gainerako legezko xedapenetan ezartzen diren erantzukizunen preskripziorako epeetan zehar.

Jardunaldiaren erregistroak lau urtez gordeko dira, horiek biltzen diren egunetik hasita.

Hartzaileak

Gizarte Segurantzako Diruzaintza Nagusia

Lan Ikuskaritza eta Gizarte Segurantza

Arabako Foru Aldundia

Nomina ordaintzeko enplegatu bakoitzak deklaratutako finantza-erakundeak

Aseguru Konpainiak

EJIE elkartearen Enpresa Batzordea

Nazioarteko transferentziak

Ez da datuen transferentziarik aurreikusten.

Erakunde arduraduna

Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea (EJIE)

Mediterraneoaren hiribidea 14, 01010 Gasteiz (Araba)

DBD sailaren harremanetarako datuak dpo@ejie.eus

Segurtasun-neurriak

Ezarritako segurtasun-neurriak Informazioaren Segurtasuna Kudeatzeko Sistemaren ISO 27001 ziurtagirian eta Segurtasuneko Eskema Nazionala arautzeko maiatzaren 3ko 311/2022 Errege Dekretuan aurreikusitakoekin bat datoz. 

Laguntzen kudeaketa eta mailegu pertsonalak

Interesdunen kategoria

Enplegatuak
Enplegatuen senitartekoak

Helburuak

Ohiko etxebizitza edota ibilgailua erosi, norberaren ikasketak edo seme-alabenak ordaindu, mediku-laguntzetarako eta desgaituak edo mendekoak diren senitartekoak zaintzeko eskatutako eta langileei onartutako mailegu pertsonalen eta gizarte-laguntzen erregistroari eta kudeaketari buruzko informazio pertsonalaren kudeaketa, hori guztiori, EJIE elkartearen Hitzarmen Kolektiboko 24. eta 27. artikuluetan aurreikusitakoarekin bat etorriz.

Tratamenduaren xede diren datu pertsonalak

IZEN-ABIZENAK
NAN/IFZ
POSTA HELBIDEA
HELBIDE ELEKTRONIKO KORPORATIBOA

Datu pertsonalak aldatu egiten dira langileak emandako egiaztagiriaren arabera; horien artean, honako hauek trata litezke:

EZAUGARRI PERTSONALEN DATUAK: Egoera zibila, jaiotze-data, sexua, jaioterria, adina, nazionalitatea
ENPLEGUARI DAGOKION XEHETASUNA: Lanbidea, nominako datu ez ekonomikoak, langilearen historia, lanpostua, kategoria/gradua
EKONOMIA ETA FINANTZA ARLOKO DATUAK: Diru-sarrerak/errentak, kredituak, abalak, pentsio-planak, erretiroa, zergari dagozkion datuak, bankuko datuak, kredituen historia
Heziketa berezia: DATUEN KATEGORIA BEREZIAK: Desgaitasun gradua, mediku-gastuen faktura

Lege-oinarria

DBEO: 6.1.b) Tratamendua beharrezkoa da interesduna parte den kontratu bat gauzatzeko

Datuen kategoria bereziak:
DBEO: 9.2.b) Tratamendua beharrezkoa da tratamenduaren arduradunak edo interesdunak lan-zuzenbidearen alorrean dituen betebeharrak konplitzeko eta eskubide espezifikoak egikaritzeko

Gordetze-aldia

Datuak jaso ziren helburua betetzeko eta helburu horretatik eta datuen tratamendutik erator daitezkeen balizko erantzukizunak zehazteko beharrezkoa den denboraz gordeko dira.

Hartzaileak

Arabako Foru Aldundia

Mailegua ordaintzeko enplegatu bakoitzak deklaratutako finantza-erakundeak.

EJIE elkartearen Enpresa Batzordea 

Nazioarteko transferentziak

Ez da datuen transferentziarik aurreikusten.

Erakunde arduraduna

Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea (EJIE)

Mediterraneoaren hiribidea 14, 01010 Gasteiz (Araba)

DBD sailaren harremanetarako datuak dpo@ejie.eus

Segurtasun-neurriak

Ezarritako segurtasun-neurriak Informazioaren Segurtasuna Kudeatzeko Sistemaren ISO 27001 ziurtagirian eta Segurtasuneko Eskema Nazionala arautzeko maiatzaren 3ko 311/2022 Errege Dekretuan aurreikusitakoekin bat datoz. 

Hizkuntzetarako laguntzen kudeaketa

Interesdunen kategoria

Enplegatuak

Helburuak

Langileei zuzendutako kanpoko hizkuntza-ikastaroak egiteko finantzaketarako beharrezkoa den informazio pertsonalaren kudeaketa, EJIE elkartearen Hitzarmen Kolektiboko 28. artikuluaren aurreikusitakoarekin bat etorriz.

Tratamenduaren xede diren datu pertsonalak

IZEN-ABIZENAK
NAN/IFZ
KONTU KORRONTEA
HELBIDE ELEKTRONIKOA
TELEFONO-ZENBAKIA
JAIOTZE-DATA

DATU AKADEMIKO ETA PROFESIONALAK
IKASTAROAREN DOKUMENTAZIOA
HIZKUNTZA-ESKAKIZUNA
ESKURATUTAKO TITULAZIOA

Lege-oinarria

DBEO: 6.1.b) Tratamendua beharrezkoa da interesduna parte den kontratu bat gauzatzeko.

Gordetze-aldia

Datuak jaso ziren helburua betetzeko eta helburu horretatik eta datuen tratamendutik erator daitezkeen balizko erantzukizunak zehazteko beharrezkoa den denboraz gordeko dira.

Hartzaileak

Mailegua ordaintzeko enplegatu bakoitzak deklaratutako finantza-erakundeak.

Nazioarteko transferentziak

Ez da datuen transferentziarik aurreikusten.

Erakunde arduraduna

Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea (EJIE)

Mediterraneoaren hiribidea 14, 01010 Gasteiz (Araba)

DBD sailaren harremanetarako datuak dpo@ejie.eus

Segurtasun-neurriak

Ezarritako segurtasun-neurriak Informazioaren Segurtasuna Kudeatzeko Sistemaren ISO 27001 ziurtagirian eta Segurtasuneko Eskema Nazionala arautzeko maiatzaren 3ko 311/2022 Errege Dekretuan aurreikusitakoekin bat datoz. 

Prestakuntza-planaren kudeaketa

Interesdunen kategoria

Enplegatuak

Kanpoko enpresako irakasleak

Helburuak

Borondatezko prestakuntzari eta ikasteko konpromisoari begira beharrezkoa den informazio pertsonalaren kudeaketa euskararen prestakuntzarako planean eta hizkuntza-eskakizunen prestakuntza. Erakundeak langileentzat eskainitako prestakuntza-planen kudeaketa. EJIE elkarteak antolatzen dituen prestakuntza-jardueretan parte-hartzearen erregistroa, kudeaketa, kontrola eta jarraipena. Prestakuntza-saioen grabaketa, horiek barnean erabili eta hedatze aldera.

Tratamenduaren xede diren datu pertsonalak

IZEN-ABIZENAK
NAN/IFZ
POSTA HELBIDEA
HELBIDE ELEKTRONIKOA

DATU AKADEMIKO ETA PERTSONALAK
IKASTAROAREN DOKUMENTAZIOA
HIZKUNTZA-ESKAKIZUNA
SINADURA
IRUDIA
AHOTSA

Lege-oinarria

DBEO: 6.1.b) Tratamendua beharrezkoa da interesduna parte den kontratu bat gauzatzeko

Gordetze-aldia

Datuak jaso ziren helburua betetzeko eta helburu horretatik eta datuen tratamendutik erator daitezkeen balizko erantzukizunak zehazteko beharrezkoa den denboraz gordeko dira.

Prestakuntza-saioen grabaketa, gehienez, 3 urtez gordeko da, jasotzen den unetik zenbatzen hasita.

Hartzaileak

Identifikazio-datu pertsonalak, hala badagokio, prestakuntzarako laguntzak kudeatzen dituzten erakundeei jakinaraziko zaizkie:

Barneko langileen datuak:
FUNDAE
LANBIDE
HABE

Kanpoko enpresako irakasleen datuak:
FUNDAE
LANDIBE

Nazioarteko transferentziak

Ez da datuen transferentziarik aurreikusten.

Erakunde arduraduna

Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea (EJIE)

Mediterraneoaren hiribidea 14, 01010 Gasteiz (Araba)

DBD sailaren harremanetarako datuak dpo@ejie.eus

Segurtasun-neurriak

Ezarritako segurtasun-neurriak Informazioaren Segurtasuna Kudeatzeko Sistemaren ISO 27001 ziurtagirian eta Segurtasuneko Eskema Nazionala arautzeko maiatzaren 3ko 311/2022 Errege Dekretuan aurreikusitakoekin bat datoz. 

Eginahalaren ebaluazioa

Interesdunen kategoria

Enplegatuak

Helburuak

Barne sustapenerako eta prestakuntza-planerako beharrezkoak diren langileen eginahala ebaluatzeko beharrezkoa den informazio pertsonalaren kudeaketa.

Tratamenduaren xede diren datu pertsonalak

IZEN-ABIZENAK
HELBIDE ELEKTRONIKOA
TELEFONO-ZENBAKIA

ENPLEGUARI DAGOZKION XEHETASUNAK: Lanbidea, nominako datu ez ekonomikoak, langilearen historia, lanpostua, kategoria/gradua
KONPETENTZIAK EBALUATZEKO TXOSTENA
PRESTAKUNTZA

Lege-oinarria

DBEO: 6.1.b) Tratamendua beharrezkoa da interesduna parte den kontratu bat gauzatzeko

Gordetze-aldia

Lan-harremana bete eta garatzeko beharrezkoa den denboraz gordeko da, harreman hori amaitu bitartean, eta helburu horretatik eta datuen tratamendutik erator daitezkeen balizko erantzukizunak zehazteko beharrezkoa den denboraz.

Hartzaileak

Ez da datuen jakinarazpenik aurreikusten, EJIE S.A. Sozietateak bete beharreko legezko betebeharrak: betetzeko eskatu ezean.

Nazioarteko transferentziak

Ez da datuen transferentziarik aurreikusten.

Erakunde arduraduna

Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea (EJIE)

Mediterraneoaren hiribidea 14, 01010 Gasteiz (Araba)

DBD sailaren harremanetarako datuak dpo@ejie.eus

Segurtasun-neurriak

Ezarritako segurtasun-neurriak Informazioaren Segurtasuna Kudeatzeko Sistemaren ISO 27001 ziurtagirian eta Segurtasuneko Eskema Nazionala arautzeko maiatzaren 3ko 311/2022 Errege Dekretuan aurreikusitakoekin bat datoz. 

Laneko arriskuen prebentzioa

Interesdunen kategoria

Enplegatuak

Gertaeren lekukoak edo haren berri dutenak

Helburuak

Laneko arriskuen prebentzioarekin eta lan arloarekin, istripuen ikerketarekin eta ezbeharrak aztertzearekin, prebentziorako mekanismoak eta neurriak aktibatzearekin eta ebaluazioak, prebentzio-neurriak eta arriskuak saihesteko neurriak egitearekin lotutako informazio pertsonalaren kudeaketa. Laneko segurtasunerako zein osasunerako arriskuak ebaluatzeko txostenak. Langileen lan-baldintzen gaineko aldizkako kontrolen erregistroa. Langileen osasun-egoeraren gaineko kontrol-jardunaren erregistroak (Osasunaren Zainketa). Laneko Arriskuen Prebentzioari buruz langileei helarazitako informazioaren eta prestakuntzaren erregistroa. Laneko arriskuen prebentzioko plana gauzatzea: arriskuan ebaluatzea eta prebentzio-jardunaren eta langileei zuzendutako informazio zein prestakuntzaren plangintza egitea. Segurtasun eta osasun arloko neurriak hartzea. Prebentzioaren jarraipena egiteko etengabeko jarduna.

Tratamenduaren xede diren datu pertsonalak

IZEN-ABIZENAK
NAN/IFZ
POSTA HELBIDEA
HELBIDE ELEKTRONIKOA
TELEFONO-ZENBAKIA
IRUDIA

GIZARTE SEGURANTZAKO ZENBAKIA
LANPOSTUAREN ETA HORRI DAGOKION JARDUERAREN IDENTIFIKAZIOA
LANGILEAREN GAITASUNA
ANTZINATASUNA LANPOSTUAN
LAP ARLOAN EMANDAKO PRESTAKUNTZA
DATU AKADEMIKO ETA PROFESIONALAK
ASEGURUAK
HIRUGARRENEN DATUAK (Gertaeren lekukoak edo haren berri dutenak)
OSASUN ARLOKO DATUAK: gaixotasun-bajak, laneko istripuak eta desgaitasun gradua (diagnosia barneratu gabe).

Lege-oinarria

DBEO: 6.1.b) Tratamendua beharrezkoa da interesduna parte den kontratu bat gauzatzeko

DBEO: 6.1.c) Tratamendua beharrezkoa da tratamenduaren arduradunari aplikagarria zaion lege-eginbeharra betetzeko, Laneko Arriskuen prebentzioari buruzko azaroaren 8ko 31/1995 Legearekin bat etorriz

Datuen kategoria bereziak: DBEO: 9.2.b) Tratamendua beharrezkoa da tratamenduaren arduradunak edo interesdunak lan-zuzenbidearen alorrean dituen betebeharrak konplitzeko eta eskubide espezifikoak egikaritzeko

Gordetze-aldia

5 urtez gordeko da, Laneko Arriskuen Prebentziorako Legearen arabera.

Osasun arloko datuak gordetzeko epea arauz ezarritako baldintzetan.

Hartzaileak

Osasunaren zainketari dagokionez laneko arriskuen prebentzioaren zerbitzua ematen duen enpresa esleipenduna.

Gizarte Segurantzarekin kolaboratzen duten mutualitateak

Nazioarteko transferentziak

Ez da datuen transferentziarik aurreikusten.

Erakunde arduraduna

Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea (EJIE)

Mediterraneoaren hiribidea 14, 01010 Gasteiz (Araba)

DBD sailaren harremanetarako datuak dpo@ejie.eus

Segurtasun-neurriak

Ezarritako segurtasun-neurriak Informazioaren Segurtasuna Kudeatzeko Sistemaren ISO 27001 ziurtagirian eta Segurtasuneko Eskema Nazionala arautzeko maiatzaren 3ko 311/2022 Errege Dekretuan aurreikusitakoekin bat datoz. 

Osasun aktiboa

Interesdunen kategoria

Enplegatuak

Helburuak

Langileen osasuna hobetzera eta lesioak eta gaixotasunak prebenitzera zuzendutako programan parte hartzen duten langileen informazio pertsonalaren kudeaketa.

Tratamenduaren xede diren datu pertsonalak

IZEN-ABIZENAK
HELBIDE ELEKTRONIKO KORPORATIBOA
TELEFONO-ZENBAKI KORPORATIBOA
LANPOSTUAREN IDENTIFIKAZIOA

Lege-oinarria

DBEO: 6.1.b) Tratamendua beharrezkoa da interesduna parte den kontratu bat gauzatzeko.

Gordetze-aldia

Datuak jaso ziren helburua betetzeko eta helburu horretatik eta datuen tratamendutik erator daitezkeen balizko erantzukizunak zehazteko beharrezkoa den denboraz gordeko dira.

Hartzaileak

Ez da datuen jakinarazpenik aurreikusten, EJIE S.A. Sozietateak bete beharreko legezko betebeharrak: betetzeko eskatu ezean.

Nazioarteko transferentziak

Ez da datuen transferentziarik aurreikusten.

Erakunde arduraduna

Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea (EJIE)

Mediterraneoaren hiribidea 14, 01010 Gasteiz (Araba)

DBD sailaren harremanetarako datuak dpo@ejie.eus

Segurtasun-neurriak

Ezarritako segurtasun-neurriak Informazioaren Segurtasuna Kudeatzeko Sistemaren ISO 27001 ziurtagirian eta Segurtasuneko Eskema Nazionala arautzeko maiatzaren 3ko 311/2022 Errege Dekretuan aurreikusitakoekin bat datoz. 

Gatazkak ebazteko prozeduren eta jazarpen-protokoloen kudeaketa

Interesdunen kategoria

Pertsona salatzaileak
Pertsona salatuak
Pertsona lekukoak
Salaketan nahasitako hirugarren pertsonak

Helburuak

Beren zereginetan langileei egindako usteko jarduketa irregularraren edo, lan edo sexu jazarpen egoeren edota sexu arrazoien ondoriozko jazarpenen jakinarazpen eta ikerketarekin lotutako informazio pertsonalaren kudeaketa.

Tratamenduaren xede diren datu pertsonalak

IZEN-ABIZENAK
SINADURA
SALAKETA FUNTSATZEKO PERTSONARI EDO HIRUGARRENEI BURUZ BEHARREZKOAK DIREN DATUAK.
DATU PERTSONALEN KATEGORIA BEREZIAK

Lege-oinarria

DBEO: 6.1.c) Tratamendua beharrezkoa da tratamenduaren arduradunari aplikagarria zaion lege-eginbeharra betetzeko.

3/2007 Lege Organikoa, martxoaren 22koa, emakumeen eta gizonen berdintasun eragingarriari buruzkoa.

31/1995 Lege Orokorra, azaroaren 8koa, Laneko Arriskuen prebentzioari buruzkoa.

Legegintzako 2/2015 Errege Dekretua, urriaren 23koa, Langileen Estatutuaren Legearen Testu Bategina onartzekoa.

Datuen kategoria bereziak: DBEO: 9.2.g) Tratamendua beharrezkoa da funtsezko interes publiko berezi bati buruzko arrazoiak direla medio, Batasuneko edo estatu kideetako zuzenbidean oinarri hartuta, zeinak proportzionala izan behar baitu bilatzen den helburuarekin; datu-babeserako eskubidearen muina errespetatu behar baitu, eta neurri egokiak eta espezifikoak ezarri behar baititu interesdunaren funtsezko interesak eta eskubideak babesteko.

Gordetze-aldia

Jakinarazpena egiten duenari eta langileei edo hirugarren pertsonei buruzko datuak salaketa izapidetzeko ezinbestekoa den denboraz soilik gordeko dira.

Edozein kasutan, jakinarazpena edo hari dagokion ikerketaren izapidetzea amaitzen denetik hiru hilabete igaro ondoren, ezabatu egingo dira, langile batean aurka izapidean diziplina-prozedura bat egon ezean edo datuak gordetzearen helburua pertsona juridikoak delituak egitea prebenitzeko ereduaren funtzionamendua agerian uztea izan ezean.

Bideratu gabeko jakinarazpenak modu anonimoan agertuko dira soilik. 

Hartzaileak

Hala dagokionean, Epaitegi eta Auzitegiei, Segurtasun Indar eta Gorputzei eta aurkeztutako salaketa motari dagokionez eskumena duten beste herri-administrazio batzuei jakinaraziko zaie.

Nazioarteko transferentziak

Ez da datuen transferentziarik aurreikusten.

Erakunde arduraduna

Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea (EJIE)

Mediterraneoaren hiribidea 14, 01010 Gasteiz (Araba)

DBD sailaren harremanetarako datuak dpo@ejie.eus

Segurtasun-neurriak

Ezarritako segurtasun-neurriak Informazioaren Segurtasuna Kudeatzeko Sistemaren ISO 27001 ziurtagirian eta Segurtasuneko Eskema Nazionala arautzeko maiatzaren 3ko 311/2022 Errege Dekretuan aurreikusitakoekin bat datoz. 

Eraikinerako sarbide fisikoaren erregistroa eta kontrola

Interesdunen kategoria

EJIE elkartean zerbitzua ematen duten berezko eta kanpoko langileak.

EJIE elkartearen egoitza bisitatzen duten pertsona fisikoak edo pertsona juridikoen ordezkariak (Adibidez, Bezeroak, Administrazio Kontseiluko Kideak).

Helburuak

(i) Bertako eta kanpoko langileen sarbide-kontrola.
(ii) Bisiten sarbide-kontrola.
(iii) Eraikinaren ebakuazioaren eta barne-segurtasunaren kudeaketa, enpresa-ondareen babesa bermatzeko.
(iv) Segurtasuneko Jarraibideak eta larrialdi-egoeretarako instalazioan erabilgarri dagoen Bisitarien konfidentzialtasunaren eta Bisiten Jardueren Akordioa sinatzea.

Tratamenduaren xede diren datu pertsonalak

IZEN-ABIZENAK
NAN/IFZ
ENPRESAKO DATUAK
IRUDIA
SINADURA
ALDI BATERAKO TXARTEL-KODEA
Hala badagokio, IBILGAILUAREN MATRIKULA

Lege-oinarria

(i) eta (iv) DBEO: 6.1.b) Tratamendua beharrezkoa da interesduna parte den kontratu bat gauzatzeko.

(ii) eta (iii) DBEO: 6.1.f) Tratamendua beharrezkoa da tratamenduaren arduradunak edo hirugarren batek bilatzen dituen interes legitimoei erantzuteko.

Gordetze-aldia

Sarbide-erregistroan jasotzen diren datuak hilabetez gordeko dira, jasotzen direnetik zenbatzen hasita, pertsonen, ondareen edo instalazioen osotasunen aurkako ekintzak egin izana egiaztatzeko gordetzen direnean izan ezik.

Sartzeko aurretiazko erregistro-formularioan bildutako bisiten datuak behar den denboran gordeko dira, bildu ziren helburua betetzeko eta helburu horretatik eta datuen tratamendutik erator daitezkeen erantzukizunak zehazteko. Azkenean bisita egiten ez bada, hilabetez gordeko dira, jasotzen den egunetik zenbatzen hasita.

Hartzaileak

Dagokionean, Estatuko Segurtasun Indar eta Gorputzei zein Epaitegi eta Auzitegiei joko da.

Nazioarteko transferentziak

Ez da datuen transferentziarik aurreikusten.

Erakunde arduraduna

Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea (EJIE)

Mediterraneoaren hiribidea 14, 01010 Gasteiz (Araba)

DBD sailaren harremanetarako datuak dpo@ejie.eus

Segurtasun-neurriak

Ezarritako segurtasun-neurriak Informazioaren Segurtasuna Kudeatzeko Sistemaren ISO 27001 ziurtagirian eta Segurtasuneko Eskema Nazionala arautzeko maiatzaren 3ko 311/2022 Errege Dekretuan aurreikusitakoekin bat datoz. 

Biltegirako eta Datuak Prozesatzeko Zentrorako (DPZ) sarbide fisikoaren erregistroa eta kontrola

Interesdunen kategoria

EJIE elkartean zerbitzua ematen duten berezko eta kanpoko langileak

EJIE elkartearen babestutako eremuak bisitatzen dituzten pertsona fisikoak edo pertsona juridikoen ordezkariak

Helburuak

Eremu babestuetara eta barneko eremu mugatuetara sartzen diren langileen kontrola, enpresa-ondareen babesa bermatzeko.

Tratamenduaren xede diren datu pertsonalak

IZEN-ABIZENAK
NAN/IFZ
ENPRESAKO DATUAK
ALDI BATERAKO TXARTEL-KODEA
Kasu jakin batzuetan, NANaren fotokopia eskatuko da.

Lege-oinarria

DBEO: 6.1.b) Tratamendua beharrezkoa da interesduna parte den kontratu bat gauzatzeko.

DBEO: 6.1.f) Tratamendua beharrezkoa da tratamenduaren arduradunak edo hirugarren batek bilatzen dituen interes legitimoei erantzuteko.

Gordetze-aldia

Hilabete jasotzen direnetik, pertsonen, ondareen edo instalazioen osotasunen aurkako ekintzak egin izana egiaztatzeko gordetzen direnean izan ezik.

Hartzaileak

Hala dagokionean, dagokion Eusko Jaurlaritzako sailari jakinaraziko zaizkio, DPZrako sarbidea kontrolatzeko.

Dagokionean, Estatuko Segurtasun Indar eta Gorputzei zein Epaitegi eta Auzitegiei jakinaraziko zaie.

Nazioarteko transferentziak

Ez da datuen transferentziarik aurreikusten.

Erakunde arduraduna

Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea (EJIE)

Mediterraneoaren hiribidea 14, 01010 Gasteiz (Araba)

DBD sailaren harremanetarako datuak dpo@ejie.eus

Segurtasun-neurriak

Ezarritako segurtasun-neurriak Informazioaren Segurtasuna Kudeatzeko Sistemaren ISO 27001 ziurtagirian eta Segurtasuneko Eskema Nazionala arautzeko maiatzaren 3ko 311/2022 Errege Dekretuan aurreikusitakoekin bat datoz. 

Bideozaintzaren kudeaketa

Interesdunen kategoria

EJIE elkartean zerbitzua ematen duten berezko eta kanpoko langileak

EJIE elkartearen egoitza bisitatzen duten pertsona fisikoak edo pertsona juridikoen ordezkariak

Helburuak

Bideozaintza-sistemaren bidez eskuratutako informazio pertsonalaren kudeaketa, EJIE elkarteko pertsona, ondare eta instalazioen segurtasuna bermatzeko.

Tratamenduaren xede diren datu pertsonalak

IRUDIA

Lege-oinarria

DBEO: 6.1.e) Tratamendua beharrezkoa da interes publikoaren izenean burututako eginkizun bat betetzeko.

3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalen Babesari eta eskubide digitalen bermeari buruzkoa.

Gordetze-aldia

Eskuratutako irudiak hilabetez gordeko dira, jasotzen direnetik zenbatzen hasita, pertsonen, ondareen edo instalazioen osotasunen aurkako ekintzak egin izana egiaztatzeko gordetzen direnean izan ezik.

Hartzaileak

Dagokionean, Estatuko Segurtasun Indar eta Gorputzei zein Epaitegi eta Auzitegiei joko da.

Nazioarteko transferentziak

Ez da datuen transferentziarik aurreikusten.

Erakunde arduraduna

Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea (EJIE)

Mediterraneoaren hiribidea 14, 01010 Gasteiz (Araba)

DBD sailaren harremanetarako datuak dpo@ejie.eus

Segurtasun-neurriak

Ezarritako segurtasun-neurriak Informazioaren Segurtasuna Kudeatzeko Sistemaren ISO 27001 ziurtagirian eta Segurtasuneko Eskema Nazionala arautzeko maiatzaren 3ko 311/2022 Errege Dekretuan aurreikusitakoekin bat datoz. 

EJIE elkartearen bulegoetako giltzen erregistroa eta kontrola

Interesdunen kategoria

EJIE elkartean zerbitzua ematen duten berezko eta kanpoko langileak

Helburuak

EJIE elkarteko bulego ezberdinetako giltzak dituzten langileen kontrola.

Tratamenduaren xede diren datu pertsonalak

IZEN-ABIZENAK
ENPRESAKO DATUAK

Lege-oinarria

DBEO: 6.1.b) Tratamendua beharrezkoa da interesduna parte den kontratu bat gauzatzeko

DBEO: 6.1.f) Tratamendua beharrezkoa da tratamenduaren arduradunak edo hirugarren batek bilatzen dituen interes legitimoei erantzuteko

Gordetze-aldia

Datuak jaso ziren helburua betetzeko eta helburu horretatik eta datuen tratamendutik erator daitezkeen balizko erantzukizunak zehazteko beharrezkoa den denboraz gordeko dira.

Hartzaileak

Ez da datuen jakinarazpenik aurreikusten, EJIE S.A. Sozietateak bete beharreko legezko betebeharrak: betetzeko eskatu ezean.

Nazioarteko transferentziak

Ez da datuen transferentziarik aurreikusten.

Erakunde arduraduna

Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea (EJIE)

Mediterraneoaren hiribidea 14, 01010 Gasteiz (Araba)

DBD sailaren harremanetarako datuak dpo@ejie.eus

Segurtasun-neurriak

Ezarritako segurtasun-neurriak Informazioaren Segurtasuna Kudeatzeko Sistemaren ISO 27001 ziurtagirian eta Segurtasuneko Eskema Nazionala arautzeko maiatzaren 3ko 311/2022 Errege Dekretuan aurreikusitakoekin bat datoz. 

Gardentasuna

Interesdunen kategoria

Goi kargudunak eta zuzendaritzako kideak

EJIE elkarteko Administrazio Kontseiluko kideak

Enpresa Batzordeko Kideak

Informazio publikoaren eskatzaileak

Helburuak

Herritarrekiko harremanei buruzko informazio pertsonalaren kudeaketa gardentasunaren esparruan informazio publikorako sarbidearen araudia aplikatuz.

Tratamenduaren xede diren datu pertsonalak

GOI KARDUDUN ETA ZUZENDARITZAKO KIDEEI BURUZKO DATU PERTSONALAK
Izen-abizenak
Kargua
Zuzendari nagusiaren soldata eta ordainsariak soilik

ADMINISTRAZIO KONTSEILUKO KIDEEI BURUZKO DATU PERTSONALAK
Izena-abizenak
Kargua

ENPRESA BATZORDEKO KIDEI BURUZKO DATU PERTSONALAK
Izena-abizenak

SINADURA DIGITALA DUTEN DOKUMENTUETAN AGERI DIREN DATU PERTSONALAK
Izena-abizenak

Lege-oinarria

DBEO: 6.1.c) Tratamendua beharrezkoa da tratamenduaren arduradunari aplikagarria zaion lege-eginbeharra betetzeko, Gardentasunari, Informazio Publikoa Eskuratzeko Bideari eta Gobernu Onari buruzko abenduaren 9ko 19/2013 Legearekin bat etorriz.

Gordetze-aldia

Datuak jaso ziren helburua betetzeko eta helburu horretatik eta datuen tratamendutik erator daitezkeen balizko erantzukizunak zehazteko beharrezkoa den denboraz gordeko dira.

Hartzaileak

Datu pertsonalak EJIE elkartearen web-orrialdeko Gardentasun Atarian argitaratuko dira.

Ez da datuen bestelako jakinarazpenik aurreikusten, EJIE S.A. Sozietateak bete beharreko legezko betebeharrak: betetzeko eskatu ezean.

Nazioarteko transferentziak

Ez da datuen transferentziarik aurreikusten.

Erakunde arduraduna

Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea (EJIE)

Mediterraneoaren hiribidea 14, 01010 Gasteiz (Araba)

DBD sailaren harremanetarako datuak dpo@ejie.eus

Segurtasun-neurriak

Ezarritako segurtasun-neurriak Informazioaren Segurtasuna Kudeatzeko Sistemaren ISO 27001 ziurtagirian eta Segurtasuneko Eskema Nazionala arautzeko maiatzaren 3ko 311/2022 Errege Dekretuan aurreikusitakoekin bat datoz. 

Administrazio Kontseilua

Interesdunen kategoria

EJIE elkarteko Administrazio Kontseiluko kideak

EJIE elkarteko Administrazio Kontseiluko kide ohiak

Helburuak

Gobernu-organoetako kideei eta beren jarduketa, deialdi eta bilkura-akten kudeaketari buruzko informazio pertsonalaren kudeaketa.

Tratamenduaren xede diren datu pertsonalak

IZEN-ABIZENAK
TELEFONO-ZENBAKI KORPORATIBOA
HELBIDE ELEKTRONIKO KORPORATIBOA
EGOERA ZIBILA
NAN AGIRIAREN FOTOKOPIA
SINADURA

Lege-oinarria

DBEO: 6.1.c) Tratamendua beharrezkoa da tratamenduaren arduradunari aplikagarria zaion lege-eginbeharra betetzeko, Kapital Sozietateen Legeko testu bategina onartzeko uztailaren 2ko Legegintzako 1/2010 Errege Dekretuaren arabera.

Gordetze-aldia

Datuak jaso ziren helburua betetzeko eta helburu horretatik eta datuen tratamendutik erator daitezkeen balizko erantzukizunak zehazteko beharrezkoa den denboraz gordeko dira.

Hartzaileak

Notaritzak
Kontu-auditoreak

Nazioarteko transferentziak

Ez da datuen transferentziarik aurreikusten.

Erakunde arduraduna

Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea (EJIE)

Mediterraneoaren hiribidea 14, 01010 Gasteiz (Araba)

DBD sailaren harremanetarako datuak dpo@ejie.eus

Segurtasun-neurriak

Ezarritako segurtasun-neurriak Informazioaren Segurtasuna Kudeatzeko Sistemaren ISO 27001 ziurtagirian eta Segurtasuneko Eskema Nazionala arautzeko maiatzaren 3ko 311/2022 Errege Dekretuan aurreikusitakoekin bat datoz. 

Aholkularitza juridikoa

Interesdunen kategoria

Arloko aholkularitzaren xede diren prozedura administratibo edota judizialei lotutako pertsonak

Helburuak

Lege-aholkularitza eta defentsa juridikoko lanekin lotutako langileen informazio pertsonalaren kudeaketa Prozedura administratibo edota judizialen kudeaketa.

Tratamenduaren xede diren datu pertsonalak

IZEN-ABIZENAK
NAN/IFZ
POSTA HELBIDEA
HELBIDE ELEKTRONIKOA
TELEFONO-ZENBAKIA
JAIOTERRIA ETA JAIOTZE-DATA
DATU AKADEMIKOAK, PROFESIONALAK ETA ENPLEGUARI BURUZKOAK
EKONOMIA ETA FINANTZA ARLOKO DATUAK
ARAU-HAUSTEEN DATUAK
OSASUNA
EPAIETAN AGERI DIREN DATU PERTSONALAK

Lege-oinarria

DBEO: 6.1.c) Tratamendua beharrezkoa da tratamenduaren arduradunari aplikagarria zaion lege-eginbeharra betetzeko, administrazio, lan, administrazioarekiko auzitegietako edota zigor administrazioarekiko arloekin lotutako lege prozesal eta substantiboekin bat etorriz.

Datuen kategoria bereziak: 
DBEO: 9.2.g) Tratamendua beharrezkoa da funtsezko interes publiko berezi bati buruzko arrazoiak direla medio, Batasuneko edo estatu kideetako zuzenbidean oinarri hartuta, zeinak proportzionala izan behar baitu bilatzen den helburuarekin; datu-babeserako eskubidearen muina errespetatu behar baitu, eta neurri egokiak eta espezifikoak ezarri behar baititu interesdunaren funtsezko interesak eta eskubideak babesteko.

Gordetze-aldia

Datuak jaso ziren helburua betetzeko eta helburu horretatik eta datuen tratamendutik erator daitezkeen balizko erantzukizunak zehazteko beharrezkoa den denboraz gordeko dira.

Hartzaileak

Eusko Jaurlaritzako Araubide Juridikoko Sailburuordetza.

Nazioarteko transferentziak

Ez da datuen transferentziarik aurreikusten.

Erakunde arduraduna

Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea (EJIE)

Mediterraneoaren hiribidea 14, 01010 Gasteiz (Araba)

DBD sailaren harremanetarako datuak dpo@ejie.eus

Segurtasun-neurriak

Ezarritako segurtasun-neurriak Informazioaren Segurtasuna Kudeatzeko Sistemaren ISO 27001 ziurtagirian eta Segurtasuneko Eskema Nazionala arautzeko maiatzaren 3ko 311/2022 Errege Dekretuan aurreikusitakoekin bat datoz. 

Datuen babesari dagozkion eskubideen erabilera

Interesdunen kategoria

EJIE elkartearen aurrean beren eskubideak erabiltzen dituzten pertsona fisikoak

Helburuak

EJIE elkartearen erantzukizuneko tratamenduen gainean erabilitako datuen babesaren eskubideen kudeaketa.

Tratamenduaren xede diren datu pertsonalak

IZEN-ABIZENAK
NAN/IFZ
HELBIDE ELEKTRONIKOA
POSTA KODEA

Lege-oinarria

DBEO: 6.1.c) Tratamendua beharrezkoa da tratamenduaren arduradunari aplikagarria zaion lege-eginbeharra betetzeko, Datuen Babeserako 2016/679 Erregelamendu Orokorrarekin eta Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoarekin bat etorriz.

Gordetze-aldia

Datuak jaso ziren helburua betetzeko eta helburu horretatik eta datuen tratamendutik erator daitezkeen balizko erantzukizunak zehazteko beharrezkoa den denboraz gordeko dira.

Hartzaileak

Datuak Babesteko Euskal Agintaritza

Nazioarteko transferentziak

Ez da datuen transferentziarik aurreikusten.

Erakunde arduraduna

Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea (EJIE)

Mediterraneoaren hiribidea 14, 01010 Gasteiz (Araba)

DBD sailaren harremanetarako datuak dpo@ejie.eus

Segurtasun-neurriak

Ezarritako segurtasun-neurriak Informazioaren Segurtasuna Kudeatzeko Sistemaren ISO 27001 ziurtagirian eta Segurtasuneko Eskema Nazionala arautzeko maiatzaren 3ko 311/2022 Errege Dekretuan aurreikusitakoekin bat datoz. 

Gorabeheren eta segurtasun-arrakalen kudeaketa

Interesdunen kategoria

Kaltetuak
Salatzaileak
Legezko ordezkariak
Bezeriak
Beren lan-jarduna EJIE elkartearen enpresa hornitzaileetan betetzen duten langile berezkoak eta kanpokoak

Helburuak

Informazioarekin lotutako gorabeheren eta segurtasun-arrakalen kudeaketa, ebaluazioa eta jakinarazpena.

Tratamenduaren xede diren datu pertsonalak

IZEN-ABIZENAK
TELEFONO-ZENBAKIA
HELBIDE ELEKTRONIKOA
SEGURTASUN-ARRAKALAN NAHASITAKO DATUAK

Lege-oinarria

DBEO: 6.1.c) Tratamendua beharrezkoa da tratamenduaren arduradunari aplikagarria zaion lege-eginbeharra betetzeko, Datuen Babeserako 2016/679 Erregelamendu Orokorrarekin eta Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoarekin bat etorriz.

Gordetze-aldia

Datuak jaso ziren helburua betetzeko eta helburu horretatik eta datuen tratamendutik erator daitezkeen balizko erantzukizunak zehazteko beharrezkoa den denboraz gordeko dira.

Hartzaileak

Datuak Babesteko Euskal Agintaritza, Zentro Kriptologiko Nazionaleko (CCN-CERT) gorabeherei erantzuteko Taldeak
Segurtasun Indar eta Gorputzak
Ziberzaintza

Nazioarteko transferentziak

Ez da datuen transferentziarik aurreikusten.

Erakunde arduraduna

Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea (EJIE)

Mediterraneoaren hiribidea 14, 01010 Gasteiz (Araba)

DBD sailaren harremanetarako datuak dpo@ejie.eus

Segurtasun-neurriak

Ezarritako segurtasun-neurriak Informazioaren Segurtasuna Kudeatzeko Sistemaren ISO 27001 ziurtagirian eta Segurtasuneko Eskema Nazionala arautzeko maiatzaren 3ko 311/2022 Errege Dekretuan aurreikusitakoekin bat datoz. 

Harremanen agenda

Interesdunen kategoria

EJIE elkartean zerbitzua ematen duten berezko eta kanpoko langileak

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko eta bertako sektore publikoa osatzen duten gainerako erakundeetako langileak

Helburuak

EJIE elkarteko langileekin harremana duten pertsonen harremanetarako datuak. Jakinarazpenaren edukiaren zein merkataritza edota kontratuzko harremana mantentzeari dagokion kudeaketa.

Tratamenduaren xede diren datu pertsonalak

IZEN-ABIZENAK
HELBIDE ELEKTRONIKOA
TELEFONO-ZENBAKIA
ZEREGINA / BETETAKO POSTUA

Lege-oinarria

DBEO: 6.1.b) Tratamendua beharrezkoa da interesduna parte den kontratu bat gauzatzeko.

DBEO: 6.1.e) Tratamendua beharrezkoa da interes publikoaren izenean edo tratamenduaren arduradunari esleitutako botere publikoen izenean burututako eginkizun bat betetzeko.

36/2020 DEKRETUA, martxoaren 10ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko Sektore Publikoan Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologiak kudeatzeko eredua arautzekoa.

Gordetze-aldia

Datuak jaso ziren helburua betetzeko eta helburu horretatik eta datuen tratamendutik erator daitezkeen balizko erantzukizunak zehazteko beharrezkoa den denboraz gordeko dira.

Hartzaileak

Ez da datuen jakinarazpenik aurreikusten, EJIE S.A. Sozietateak bete beharreko legezko betebeharrak: betetzeko eskatu ezean.

Nazioarteko transferentziak

Ez da datuen transferentziarik aurreikusten.

Erakunde arduraduna

Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea (EJIE)

Mediterraneoaren hiribidea 14, 01010 Gasteiz (Araba)

DBD sailaren harremanetarako datuak dpo@ejie.eus

Segurtasun-neurriak

Ezarritako segurtasun-neurriak Informazioaren Segurtasuna Kudeatzeko Sistemaren ISO 27001 ziurtagirian eta Segurtasuneko Eskema Nazionala arautzeko maiatzaren 3ko 311/2022 Errege Dekretuan aurreikusitakoekin bat datoz. 

Barne hedapenerako bitarteko digitalen baterako gordailua

Interesdunen kategoria

Enplegatuak

Kargudun publikoak

EJIE elkartearekin harremanetan dauden hirugarrenak

Helburuak

Multimedia edukia erabiltzea barnean erabili eta hedatzeko.

Enplegatuen edo hirugarrenen izen-abizenak, aurpegia (irudia) edota ahotsa erakutsi ditzaketen irudi eta bideoak barnean erabili eta hedatzeko soilik erabili ahal izango dira, hau da, korporazioaren intranetean, barneko ekitaldi eta aurkezpenetan edo antzeko beste zenbait kasutan.

Tratamenduaren xede diren datu pertsonalak

IZEN-ABIZENAK
IRUDIA
AHOTSA

Lege-oinarria

DBEO: 6.1.f) Tratamendua beharrezkoa da tratamenduaren arduradunak edo hirugarren batek bilatzen dituen interes legitimoei erantzuteko

Gordetze-aldia

Datuak gorde egingo dira harik interesdunak datuon tratamenduaren kontra agertu arte.

Hartzaileak

Ez da datuen jakinarazpenik aurreikusten, EJIE S.A. Sozietateak bete beharreko legezko betebeharrak: betetzeko eskatu ezean.

Nazioarteko transferentziak

Ez da datuen transferentziarik aurreikusten.

Erakunde arduraduna

Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea (EJIE)

Mediterraneoaren hiribidea 14, 01010 Gasteiz (Araba)

DBD sailaren harremanetarako datuak dpo@ejie.eus

Segurtasun-neurriak

Ezarritako segurtasun-neurriak Informazioaren Segurtasuna Kudeatzeko Sistemaren ISO 27001 ziurtagirian eta Segurtasuneko Eskema Nazionala arautzeko maiatzaren 3ko 311/2022 Errege Dekretuan aurreikusitakoekin bat datoz. 

Kanpo hedapenerako bitarteko digitalen baterako gordailua

Interesdunen kategoria

Enplegatuak

Kargudun publikoak

EJIE elkartearekin harremanetan dauden hirugarrenak

Helburuak

Multimedia edukia erabiltzea kanpoan erabili eta hedatzeko.

Enplegatuen edo hirugarrenen izen-abizenak, aurpegia (irudia) edota ahotsa erakutsi ditzaketen irudi eta bideoak kanpoan erabili eta hedatzeko soilik erabili ahal izango dira, esate baterako, EJIE elkartearen webgunean, ekitaldi eta aurkezpenetan, korporazioaren sare-sozialetan edo antzeko beste zenbait kasutan.

Tratamenduaren xede diren datu pertsonalak

IZEN-ABIZENAK
IRUDIA
AHOTSA

Lege-oinarria

DBEO: 6.1.a) Interesdunak bere baimena eman zuen bere datu pertsonalak helburu espezifiko batekin edo batzuekin tratatuak izan daitezen.

Gordetze-aldia

Datuak mantendu egingo dira pertsonak tratamendu horren baimena kentzen duen arte.

Hartzaileak

Kasu jakin batzuetan, datuak EJIE elkartearen webgunean, ekitalditan eta EJIE erakundearen sare-sozialetan hedatuko dira.

Nazioarteko transferentziak

Sare-sozialak, DBEO erregelamenduko 45. artikuluan aurreikusitako egokitzapen-erabaki batean oinarritutako nazioarteko transferentzia edo DBEO erregelamenduko 46. artikuluan aurreikusitako berme egokien bidez.

Erakunde arduraduna

Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea (EJIE)

Mediterraneoaren hiribidea 14, 01010 Gasteiz (Araba)

DBD sailaren harremanetarako datuak dpo@ejie.eus

Segurtasun-neurriak

Ezarritako segurtasun-neurriak Informazioaren Segurtasuna Kudeatzeko Sistemaren ISO 27001 ziurtagirian eta Segurtasuneko Eskema Nazionala arautzeko maiatzaren 3ko 311/2022 Errege Dekretuan aurreikusitakoekin bat datoz. 

Sinadura elektronikoa - Izenbox

Interesdunen kategoria

Pertsona juridikoaren ordezkariak

EJIE elkarteko enplegatuak

EJIEko enplegatuak

Helburuak

Erabiltzaileen sinadura digitala ahalbidetzen duen dokumentuen kudeatzaile zentralizatua.

Tratamenduaren xede diren datu pertsonalak

NAN/IFZ
IZEN-ABIZENAK
HELBIDE ELEKTRONIKOA
SINADURA ELEKTRONIKOA

Zilegitasun-titulua Lege-oinarria

DBEO: 6.1.b) Tratamendua beharrezkoa da interesduna parte den kontratu bat gauzatzeko

Gordetze-aldia

Datuak jaso ziren helburua betetzeko eta helburu horretatik eta datuen tratamendutik erator daitezkeen balizko erantzukizunak zehazteko beharrezkoa den denboraz gordeko dira.

Hartzaileak

Ez da datuen jakinarazpenik aurreikusten, EJIE S.A. Sozietateak bete beharreko legezko betebeharrak: betetzeko eskatu ezean.

Nazioarteko transferentziak

Ez da datuen transferentziarik aurreikusten.

Erakunde arduraduna

Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea (EJIE)

Mediterraneoaren hiribidea 14, 01010 Gasteiz (Araba)

DBD sailaren harremanetarako datuak dpo@ejie.eus

Segurtasun-neurriak

Ezarritako segurtasun-neurriak Informazioaren Segurtasuna Kudeatzeko Sistemaren ISO 27001 ziurtagirian eta Segurtasuneko Eskema Nazionala arautzeko maiatzaren 3ko 311/2022 Errege Dekretuan aurreikusitakoekin bat datoz. 

Jakinarazpenen igorpena

Interesdunen kategoria

EJIE elkartean zerbitzua ematen duten berezko eta kanpoko langileak.

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko eta bertako sektore publikoa osatzen duten gainerako erakundeetako Kontseilariak, Sailburuordeak, Zuzendaritzako kideak langileak.

Helburuak

Merkataritza izaera ez duten jakinarazpenen bidalketa, esate baterako, Gabonetako zorion-agurrak edota jaialdietakoak, besteak beste. EJIE elkarteak antolatutako, edo hirugarrenek antolatu eta EJIE elkartearen partaidetza duten, ekitaldietarako gonbidapenen eta izen-ematearen bidalketari dagokion kudeaketa.

Tratamenduaren xede diren datu pertsonalak

IZEN-ABIZENAK
HELBIDE ELEKTRONIKOA

Lege-oinarria

DBEO: 6.1.f) Tratamendua beharrezkoa da tratamenduaren arduradunak edo hirugarren batek bilatzen dituen interes legitimoei erantzuteko

Gordetze-aldia

Datuak mantenduko dira interesdunak tratamendua aurkatzen duela adierazi arte.

Hartzaileak

Kasu jakin batzuetan, berezko langileen datuak EJIE elkarteak parte hartzen duen ekitaldietako erakundea sustatzaileei jakinarazi ahal izango zaizkie.

Ez da datuen bestelako jakinarazpenik aurreikusten, EJIE S.A. Sozietateak bete beharreko legezko betebeharrak: betetzeko eskatu ezean.

Nazioarteko transferentziak

Ez da datuen transferentziarik aurreikusten.

Erakunde arduraduna

Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea (EJIE)

Mediterraneoaren hiribidea 14, 01010 Gasteiz (Araba)

DBD sailaren harremanetarako datuak dpo@ejie.eus

Segurtasun-neurriak

Ezarritako segurtasun-neurriak Informazioaren Segurtasuna Kudeatzeko Sistemaren ISO 27001 ziurtagirian eta Segurtasuneko Eskema Nazionala arautzeko maiatzaren 3ko 311/2022 Errege Dekretuan aurreikusitakoekin bat datoz. 

Next Generation EB proiektuen kudeaketa

Interesdunen kategoria

Berezko langileak (kontratazio-mahaia eta arduradun teknikoak)

EJIE elkarteko Zuzendaritza Batzordeko kideak

EJIE elkarteko Administrazio Kontseiluko kideak

Enpresa lizitatzaile eta esleipendunen legezko ordezkariak

EJIE elkartean zerbitzua ematen duten kanpoko langileak

Helburuak

Pleguak eratzen eta Next Generation EB proiektuaren kudeaketaren esparruan dagozkion eranskinak bete eta sinatzen dituzten interesdunen kolektiboari dagokion informazio pertsonalaren kudeaketa.

Tratamenduaren xede diren datu pertsonalak

IZEN-ABIZENAK
NAN
TELEFONO-ZENBAKIA
POSTA HELBIDEA
HELBIDE ELEKTRONIKOA
SINADURA

Lege-oinarria

DBEO: 6.1.c) Tratamendua beharrezkoa da tratamenduaren arduradunari aplikagarria zaion lege-eginbeharra betetzeko, hauen arabera:

Otsailaren 12ko 2021/241 Erregelamendua (EB), Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, Berreskurapen eta Erresilientzia Mekanismoak ezartzekoa.

36/2020 Errege Lege Dekretua, abenduaren 30ekoa, Herri Administrazioa modernizatzeko eta Berreskurapen, Eraldaketa eta Erresilientzia Plana gauzatzeko premiazko neurriak onartzekoa.

HFP/1030/2021 Agindua, irailaren 29koa, Berreskurapen, Eraldaketa eta Erresilientzia Plana kudeatzeko sistema konfiguratzen duena.

HFP/1031/2021 Agindua, irailaren 29koa, Berreskurapen, Eraldatze eta Erresilientzia Planaren osagaietako mugarri eta helburuak betetzearen jarraipenerako Estatuko Autonomia, Erkidegoko eta Tokiko Entitateek eman beharreko informazioaren prozedura eta formatua ezartzen duena.

HFP/55/2023 Agindua, urtarrilaren 24koa, Berreskurapen, Eraldaketa eta Erresilientzia Plana gauzatzen duten prozeduretan interes gatazkaren arriskuaren azterketa sistematikoari buruzkoa.

Gobernu Kontseiluaren Erabakia, 2022ko otsailaren 8koa, Berreskurapen, Eraldatze eta Erresilientzia Planari lotutako jardueren eta proiektuen aurrekontu- eta kontabilitate-betearazpenari, kudeaketari eta jarraipenari buruzkoa,

Gobernu Kontseiluaren Erabakia, 2022ko martxoaren 29koa, «Berreskurapen, Eraldatze eta Erresilientzia Plana egikaritzeko iruzurraren aurkako borrokari, interes-gatazkei, finantzaketa bikoitzari eta estatu-laguntzei buruzko betekizunak eta ingurumenari kalte nabarmenik ez egitekoak betetzeko iruzurraren aurkako neurrien plana» onartzekoa

Abenduaren 23ko 15/2022 Legearen V. kapitulua, Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorrak onartzekoa

Gordetze-aldia

Dokumentuak bost urtez gordeko dira saldoa ordaintzen denetik aurrera, edo ordainketa hori egin ezean, eragiketatik aurrera, edo hiru urtez Finantza Erregelamenduko 132. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz.

Hartzaileak

Ogasun eta Funtzio Publikoko Ministerioa, MINERVA eta COFFEE-MRR plataformaren bidez.

Ekonomia, Merkataritza eta Enpresa Ministerioa, HRS plataformaren bidez.

Europar Batasunaren organoak, auditoretza egin eta Estatuko eta Europako funtsak kontrolatze aldera, dagokionean.

Berezko langileei buruzko datu pertsonalak Gobernantza Publiko eta Autogobernu Saileko Zerbitzuaren Zuzendaritzari jakinarazi ahal izango zaie, auditoretza egite aldera.

Nazioarteko transferentziak

Ez da datuen transferentziarik aurreikusten.

Erakunde arduraduna

Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea (EJIE)

Mediterraneoaren hiribidea 14, 01010 Gasteiz (Araba)

DBD sailaren harremanetarako datuak dpo@ejie.eus

Segurtasun-neurriak

Ezarritako segurtasun-neurriak Informazioaren Segurtasuna Kudeatzeko Sistemaren ISO 27001 ziurtagirian eta Segurtasuneko Eskema Nazionala arautzeko maiatzaren 3ko 311/2022 Errege Dekretuan aurreikusitakoekin bat datoz. 

Jokabide kodea

Interesdunen kategoria

Pertsona salatzaileak
Pertsona salatuak
Pertsona lekukoak
Salaketan nahasitako hirugarren pertsonak

Helburuak

Egoera anomaloen edo erakundeko jokabide kodeari eta kode etikoari buruzko barneko araudiaren balizko urraketen inguruko kontsulten jakinarazpen eta ikerketarekin lotutako informazio pertsonalaren kudeaketa.

Tratamenduaren xede diren datu pertsonalak

IZEN-ABIZENAK
HELBIDE ELEKTRONIKOA
SALAKETA FUNTSATZEKO PERTSONARI EDO HIRUGARRENEI
BURUZ BEHARREZKOAK DIREN DATUAK.
DATU PERTSONALEN KATEGORIA BEREZIAK

Lege-oinarria

DBEO: 6.1.c) Tratamendua beharrezkoa da tratamenduaren arduradunari aplikagarria zaion lege-eginbeharra betetzeko.

2/2023 Legea, otsailaren 20koa, arau-hausteei eta ustelkeriaren aurkako borrokei buruzko informazioa ematen duten pertsonen babesa arautzekoa.

Datuen kategoria bereziak:  DBEO: 9.2.g) Tratamendua beharrezkoa da funtsezko interes publiko berezi bati buruzko arrazoiak direla medio, Batasuneko edo estatu kideetako zuzenbidean oinarri hartuta, zeinak proportzionala izan behar baitu bilatzen den helburuarekin; datu-babeserako eskubidearen muina errespetatu behar baitu, eta neurri egokiak eta espezifikoak ezarri behar baititu interesdunaren funtsezko interesak eta eskubideak babesteko

Gordetze-aldia

Jakinarazpena egiten duenari eta langileei edo hirugarren pertsonei buruzko datuak salaketa izapidetzeko ezinbestekoa den denboraz soilik gordeko dira.

Edozein kasutan, jakinarazpena edo hari dagokion ikerketaren izapidetzea amaitzen denetik hiru hilabete igaro ondoren, ezabatu egingo dira, langile batean aurka izapidean diziplina-prozedura bat egon ezean edo datuak gordetzearen helburua pertsona juridikoak delituak egitea prebenitzeko ereduaren funtzionamendua agerian uztea izan ezean.

Bideratu gabeko jakinarazpenak modu anonimoan agertuko dira soilik.

Hartzaileak

Hala dagokionean, Epaitegi eta Auzitegiei, Segurtasun Indar eta Gorputzei eta aurkeztutako salaketa motari dagokionez eskumena duten beste herri-administrazio batzuei jakinaraziko zaie.

Nazioarteko transferentziak

Ez da datuen transferentziarik aurreikusten.

Erakunde arduraduna

Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea (EJIE)

Mediterraneoaren hiribidea 14, 01010 Gasteiz (Araba)

DBD sailaren harremanetarako datuak dpo@ejie.eus

Segurtasun-neurriak

Ezarritako segurtasun-neurriak Informazioaren Segurtasuna Kudeatzeko Sistemaren ISO 27001 ziurtagirian eta Segurtasuneko Eskema Nazionala arautzeko maiatzaren 3ko 311/2022 Errege Dekretuan aurreikusitakoekin bat datoz. 

EJIE elkarteko sistemetan sartzen diren erakunde konbergenteen enpresa hornitzaileetako langileen sarbideen kudeaketa

Interesdunen kategoria

Erakunde konbergentearen ordezkaria

Enkargua gauzatzeko EJIE elkartearen informazio-sistemetara sartu behar diren EJIE elkarteko bezeroen enpresa hornitzaileetako (erakunde konbergenteak) langileak-

Helburuak

Sistemako erabiltzaile modura alta eta baja izapidetzeko informazioaren kudeaketa EJIE elkartearen informazio-sistemetarako sarbide logikoaren gaineko kontrola mantendu eta segurtasun-politikak onartze aldera.

Tratamenduaren xede diren datu pertsonalak

Erakunde konbergentearen ordezkaria:
IZEN-ABIZENAK
NAN
SINADURA

EJIE elkarteko bezeroen enpresa hornitzaileen langileak:
IZEN-ABIZENAK
KARGUA / KATEGORIA
NAN
SINADURA
Servicenow eskaera honako hauek ere jasotzen dira:
HELBIDE ELEKTRONIKOA
TELEFONO-ZENBAKIA

Lege-oinarria

DBEO: 6.1.b) Tratamendua beharrezkoa da Eusko Jaurlaritzako Sailaren edo EAEko sektore publikoko mendeko organismoaren eta EJIE elkartearen arteko enkargua gauzatzeko.

DBEO: 6.1.f) Tratamendua beharrezkoa da tratamenduaren arduradunak edo hirugarren batek bilatzen dituen interes legitimoei erantzuteko.

Gordetze-aldia

Datuak jaso ziren helburua betetzeko eta helburu horretatik eta datuen tratamendutik erator daitezkeen balizko erantzukizunak zehazteko beharrezkoa den denboraz gordeko dira.

Hartzaileak

Ez da datuen jakinarazpenik aurreikusten, EJIE S.A. Sozietateak bete beharreko legezko betebeharrak: betetzeko eskatu ezean.

Nazioarteko transferentziak

Ez da datuen transferentziarik aurreikusten.

Erakunde arduraduna

Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea (EJIE)

Mediterraneoaren hiribidea 14, 01010 Gasteiz (Araba)

DBD sailaren harremanetarako datuak dpo@ejie.eus

Segurtasun-neurriak

Ezarritako segurtasun-neurriak Informazioaren Segurtasuna Kudeatzeko Sistemaren ISO 27001 ziurtagirian eta Segurtasuneko Eskema Nazionala arautzeko maiatzaren 3ko 311/2022 Errege Dekretuan aurreikusitakoekin bat datoz. 

Azken aldaketako data: