Kontratatzaile profila

Baldintza orokorrak


Kontratazio-prozesuari buruzko barne-jarraibideak (PDF, 82.7 KB)


I Kontratua gauzatzea

1. Arau orokorrak

1.1 Enpresa hornitzaileek Jarduera Ekonomikoetan al ta eginda egon beharko dute, eta, era berean, egune an egon beharko dute Gizarte Segurantzarekiko kuota k eta bestelako zorrak ordaintzeari dagokionez. Halaber, Gizarte Segurantzako dagokion erregimenean alta egi nda eduki beharko dituzte haien zerbitzura lan egit en duten langileak kontratuak irauten duen artean. Bet ebehar horietako bat betetzen ez badute, EJIEk kont ratatutako enpresarekin indarrean dituen kontratuak suntsitu ahal izango ditu.

1.2 Egindako lanak, fase guztietan, EJIEren jabetza koak izango dira, eta, beraz, EJIEk prestazioen zat i bat entregatzea eskatu ahal izango du edozein une tan, betiere lantzeko behin betiko programarekin bateragarria ba da eta lanaren bilakaera egokiari eragiten ez badio .

1.3 Kontratu hau behar bezala gauzatzeko egindako l an guztiak konfidentzialak izango dira, eta enpresa esleipendunak ezin izango du harentzat erabili edo hirugarrenei eman kontratatutako lanei buruzko inol ako daturik edo informaziorik EJIEren berariazko ba imenik gabe; hortaz, enpresak haren esku dauden bit arteko guztiak jarri beharko ditu EJIErengandik jasotako i nformazioaren eta dokumentazioaren eta egindako lan ean eskuratutako emaitzen konfidentzialtasuna eta isilpekotasuna bermatzeko. Lan horiek sorraraz ditzaketen jabetza intelektuale ko eta "copyright"-aren eskubide guztiak EJIEren ja betzakoak izango dira soilik. Alderdiek dagokion dokumentua eman beharko dute behar denean, egoera h ori publikoki jasota gera dadin edozein erakunderen edo erregistroren aurrean, bai Euskal Autonomia Erkidegoan, bai eta Espainiako Estatuaren Administr azio Orokorrean ere. Dena dela, enpresa esleipenduna izango da betebehar horiek ez betetzeak eragin ditzakeen kalte-galeren erantzule.

1.4 EJIE hirugarren pertsonek egin ditzaketen errek lamazioetatik salbuetsita egongo da, jabetzari edo lehentasunezko eskubideren bati, edo enpresa esleip endunak saldutako lan informatikoei edo lan horien gaineko jabetza intelektuala edo industriala urratu izanari dagokienean.

1.5EJIEk onartutako aurrekontua kontratatutako lan ak egiteko gehienezko aurrekontutzat joko da. Enpre sa hornitzaileak uste badu EJIEri egotz dakizkiokee n arrazoiak daudela, eta horiek prezioak berrikustea dakartela, idatziz jakinaraziko dio enpresaren zuze ndaritzari, eta horrek berrikuspen hori egin ahal i zango du.

1.6Enpresa esleipendunak aldizkako txostenak eging o ditu kontratatutako zerbitzuen egoeraren gainean. Une horretan adostutako helburuei dagokienean zer aurrerapen lortu den adieraziko du, bai eta zer atz erapen egon daitezkeen ere, eta horien arrazoiak az tertu eta zer neurri zuzentzaile adostu diren jakin araziko du.

1.7 Lagapenak edo azpikontratuak debekatuta geratze n dira hasiera batean, eta EJIEk horretarako baimen ik emango balu, idatziz egingo luke; horretarako, a urrez, www.ejie.eus web-orrian horretarako dagoen txantiloia jaso beha rko du, eta eragiketa egin aurretik azpikontratatza ile edo lagapen-hartzaile posiblearen edozein dokumentu, txosten, datu edo berme eskatu ahal izan go du. Behar bezala baimendutako enpresa azpikontra tatzailea edo lagapen-hartzailea azpikontratatzaile nagusiaren betebehar eta eskubide guztien mende ger atuko da, lagatako edo subrogatutako kontratuaren z atiari dagokionean. Hasierako enpresa esleipendunak EJIEren aurrean bermatuko du, espresu ki kontrakorik adosten ez bada, esleipenaren araber a haren gain hartu zituen betebehar guztiak beteko direla, horiek laga edo azpikontratatu egin baditu ere, eta lagapen-hartzailearen edo azpikontratatzai learen bermatzaile izango da beraz.

1.8 Ezin izango da aldaketarik egin kontratuaren xe de den zerbitzuan EJIEren baimenik gabe edo ezinbes teko arrazoiengatik ez bada. EJIEren baimenarekin ordezkapenak egitekotan, egokitzapen-aldi bat eskat zen badute, hornitzailearen kontura izango dira. Eg oera bakoitzean baldintza berezietan jasotako zigor rak ere aplikatu ahal izango dira.

1.9 Obrak edo proiektuak egiteko edo zerbitzuak ema teko kontratuak eginez gero, kontratatutako enpresa k EJIEri jakinarazi beharko dio erakundeko zer pert sona izendatu duen EJIEk www.ejie.eus web-orrian zehaztuko dituen prozeduren arabera pre bentzio-jarduera kudeatzeko eta koordinatzeko.

1.10 Obrak edo proiektuak egiteko edo zerbitzuak em ateko kontratuak eginez gero, kontratatutako enpres ak hilero egiaztatu beharko du EJIEn zerbitzu emate n duten haren langileei dagozkien soldatak ordaindu d izkiela. Soldatak ordaintzen ez baditu, edo betebeh ar orokor hori betetzen ez badu, EJIEk kontratatuta ko enpresarekin indarrean dituen kontratuak suntsitu a hal izango ditu.

1.11 Kontratu hau eraginkor izan dadin, enpresa hor nitzaileak EJIEri igorri beharko dio kontratua izen petuta, baldintza orokor hauetan zehaztutako gainer ako dokumentuekin eta ziurtagiriekin batera. Eskaintzar en eskaria oinarri teknikoen orri baten bidez egin bada, esleipendunak proposamen ekonomikoaren eredua igorri beharko du izenpetuta.

1.12 Zerbitzu edo proiektu informatikoak kontratatu z gero, EJIEren edo haren bezero diren erakundeen i nstalazioetatik kanpo eta haien informazio-sistemet ara sarbide zuzenik izan gabe, enpresa esleipendunak ko npromisoa hartzen du haren lanerako emandako datuak jasotako jarraibideen arabera soilik erabiltzeko, eta horiek ez aplikatzeko edo erabiltzeko kontratua n jasotakoa ez den beste xede baterako, eta horiek ez jakinarazteko beste pertsona batzuei ezta horiek jasotzeko bada ere. Enpresa kontratatuak, gainera, konpromisoa hartzen du kontratatutako lanak zehaztu tako segurtasun-neurrien pean gauzatzeko, eta kontratu-harremana amaitutakoan datu pertsonalak di tuzten euskarri guztiak suntsitzeko edo EJIEri itzu ltzeko. Kontratatutako enpresak beste zerbaitetarak o erabiltzen baditu datuak, jakinarazi egiten baditu edo kontratuan ezarritako zehaztapenak bete gabe er abiltzen baditu, pertsonalki erantzun beharko du so r litezkeen legezko arau-hausteen aurrean, eta EJIEk kontratatutako enpresarekin indarrean dituen kontra tuak suntsitu ahal izango ditu.

1.13 Laguntzako zerbitzu edo proiektu informatikoak kontratatuz gero, eta horiek kontratatutako enpres ako langileak EJIEren edo haren bezero diren erakun deen instalazioetara eta haien informazio-sistemetara sa rtzea badakarte, kontratatutako enpresak honako hau igorri beharko dio EJIEri behar bezala izenpetutak o kontratuarekin batera: ziurtagiri bat, hitzez hitz baieztatuko duena EJIEn lan egingo duten langile gu ztiek jaso dutela eta ezagutzen dutela "Informazio Sistemen Segurtasun Politikak" dokumentua, EJIE, SAren www.ejie.eus web-orrian argitaratutakoa, eta baieztatuko du, ga inera, horren edukia haien gain hartzen dutela eta haien jarduerak dokumentu horretan ezarritako i rizpideetara egokitzeko konpromisoa hartzen dutela.

2. Esleipendunari ordaintzea

2.1 Enpresa esleipendunak eskubidea du emandako kon tratuaren, haren onartutako aldaketen eta EJIEk ida tziz emandako aginduen arabera benetan egindako lanak ordain diezazkioten, adostutako prezioekin ba t.

2.2 Enpresa esleipendunak, EJIEri faktura bat egin baino lehen, kontratuaren xede diren zerbitzuak ema n dituela justifikatu beharko du. Zerbitzuak eman i zana justifikatzeko, kontratuan zehaztutakoaren araberak o entrega partzialak edo osoak egin beharko ditu, e ta honako dokumentazio hau jaso:

  • Lanen memoria
  • Horretarako gauzatutako eta EJIEk izendatutako s aiakuntza-bankuen deskribapena; beharrezko iritziz gero, enpresa/erakunde esleipendunaren ordezkari bat joango da horietara.
  • Materialei eta/edo zerbitzuei dagokienean, enpre sa esleipendunak, EJIEri faktura egin aurretik, ent rega egin duela justifikatu beharko du entrega- albarana emanez.
  • Lan horiek jaso izanaren akta, EJIEko arduraduna k/ek izenpetuta.

2.3 Kontratuaren gai diren fakturak, EJIEk ordaindu ko ditu, behin kontratuaren baldintzak egiaztatu di tuenean eta behin EJIEk ezarritako barne kontrolak zein baldintza orokor hauen 2.4 sailean ezarritako eskak izunak modu egokian gainditu dituztenean. Era berea n, fakturetan, gure eskaera-zenbakiari erreferentzi a egin beharko zaio. Eskakizun horiek betetzen badira , ordaintzeko gehienezko epea faktura egiten den eg unetik 60 egunekoa izango da

2.4 Obrak edo proiektuak gauzatzeagatik edo zerbitz uak emateagatik sortutako fakturak ordaintzeko, ezi nbestean adierazi beharko da horietan zer langilek ematen duten zerbitzu, eta www.ejie.eus web-orrian jasotako I. eranskina igorri beharko da zigilatuta eta enpresako ahaldunak behar bezala iz enpetuta. Gainera, eguneratuta egon behar dute enpresa-jardueren koord inazio-aplikazioan jasotako enpresaren honako dokum entu hauek: soldatak ordaindu izanaren egiaztagiria, EJIEren segurtasun-politikak onartzek o sinadura eta Gizarte Segurantzarekiko zorrak orda induta dituela egiaztatzeko ziurtagiria.

2.5 Obrak edo proiektuak egiteko edo zerbitzuak ema teko kontratuak eginez gero, kontratatutako enpresa k idatziz jakinarazi beharko dio EJIEri haren eraku ndeko pertsona bat izendatu duela zuzendaritza-, antolake ta- eta diziplina-lanak gauzatzeko EJIEk kontratatu tako zerbitzuak ematen dituzten haren langileei dagokienean, www.ejie.eus web-orrian jasotako I. eranskinaren arabera.

II Kontratua amaitzea

3. Lanak amaitzea

3.1 EJIEko arduradunek aztertuko eta egiaztatuko di tuzte materialak, lanak edo zerbitzuak. Ados badaud e, aldeko txostena emango dute, eta une horretatik aurrera hasiko da zenbatzen kanpoan egindako lan guztiek ed uki behar duten urte bateko bermea, egindako probet an aurkitu ez den akatsen bat egon baitaiteke. .

3.2 Ez badira adostutako epeak betetzen horretarako arrazoirik gabe, baldintza berezietan adostutako z igorrak aplikatuko dira.

3.3 EJIEren egoitzan edo hark adierazitako tokian e ntregatu beharko dira material eta/edo zerbitzu guz tiak, inolako igorpen-gasturik gabe, eta dagokien e ntrega- albaranarekin.

3.4 Hornidura-kontratuetan, derrigorrezkoa da mater iala behar bezala zumitzez bildutako paletetan entr egatzea, eta horiek modu egokian maneiatzeko moduan prestatuta egon behar dute, horiek metagailu elektr ikoaren bidez deskargatu ahal izateko, eta ez eskuz ; izan ere, horrela ez bada, EJIEk garraio hori uka tu ahal izango du.

III EJIE-ren eskumenak eta jurisdizkio eskumenduna

4. Eskumenak

4.1 EJIEk kontratua interpretatzeko, aldatzeko, ete teko eta suntsitzeko eskumena du.

4.2 Alderdi kontratatzaileren baten aldetik gatazka rik egonez gero, aurrez adosten da Gasteizko Auzite gi Arrunten Jurisdikzioaren bidea.


Kontratazio-prozesuari buruzko barne-jarraibideak (PDF, 82.7 KB)