Kontratatzaile profila

OHARRA

MAIATZAREN 5EKO 17/2020 ERREGE LEGE DEKRETUAREN ONDORIOAK. DEKRETU HORREN BIDEZ, KULTURA-SEKTOREARI LAGUNTZEKO ETA ZERGAK ORDAINTZEKO NEURRIAK ONARTZEN DIRA, COVID-2019REN ERAGIN EKONOMIKO ETA SOZIALARI AURRE EGITEKO ("zortzigarren xedapen gehigarria").

Kontratazio-prozeduren epe-mugak eteteko erabakia bertan behera uztea erabaki da, baita SPKLri eragiten dioten beste aldaketa batzuk ere. Sektore publikoko erakundeek alarma-egoera indarrean dagoen bitartean egindako kontratazio-prozedurekin jarraitu eta hasiko dela ezarri da. Halaber, kontratazio-prozedura berriak hastea baimenduko da, baldin eta prozedura horiek bitarteko elektronikoen bidez ere izapidetzen badira. Neurri hori bi kasuetan bidezkoak diren errekurtso berezietara zabalduko da.

Indarrean jartzea - 2020ko maiatzaren 7a

EJIEren kontratazio-prozesuetarako barne-dokumentua ? Sektore Publikoko Kontratuen Legea

Otsailaren 1eko 60/1982 Dekretuak Eusko Jaurlaritza ren Informatika Elkartea, SA (aurrerantzean, EJIE) enpresa eratu dela ezartzen du. 20/2009 Dekretuak EJIE sozi etate publikoaren estatutuak aldatzen ditu, herri- administrazioen eta bestelako botere esleitzaileen baliabide propio eta zerbitzu tekniko gisa jarduten duten sozietateak Sektore Publikoko Kontratuen Legeak eza rtzen dituen beharretara egokitzeari dagokionez; ho rren arabera, baliabide propio eta zerbitzu teknikoen ez augarriak sozietatearen estatutuetan islatu behar d ira. .


EJIEren kontratazio-prozesuetarako barne-dokumentua – Sektore Publikoko Kontratuen Legea (PDF, 412 KB)


EJIE sozietateak sektore publikoan jarduten du Eusk al Autonomia Erkidegoan. Merkataritza-sozietatea da , bai eta EAEko Administrazioaren baliabide propio eta zerbit zu teknikoa ere. Ez da herri-administrazioa, beraz, herri- administrazioa ez den botere esleitzailearen profil ean (HAEBE) ezin hobeto sartzen da. Horretarako kon tuan hartu behar dira azaroaren 14ko 3/2001 Legegintzako Erreg e Dekretuaren 3. artikuluan ezarritakoa. Dekretu ho rrek Sektore Publikoko Kontratuen Legearen Testu Bategin a onartzen du.

EJIE sozietateak egindako kontratuak pribatuak izan go dira, eta Sektore Publikoko Kontratuen Legearen Testu Bateginean ezarritakoak arautuko ditu, kontratuak p restatzeari, esleitzeari eta aldatzeari dagokienez.

EJIE sozietateak onartutako jarraibideak nahitaez b ete behar dira sozietatearen barneko esparruan. Jar raibideok kontratazio-prozedura arautzen dute, harmonizatupek oak ez diren kontratuak direnean, eta xedea materia horri buruzko erkidegoko zuzentarauen oinarriak bermatzea da, bai eta zuzentarauen transposizioa ere. Funtse zko printzipioak honako hauek dira: publizitatea, lehia , gardentasuna, konfidentzialtasuna, berdintasuna e ta diskriminazio-eza.

Hori guztia horrela bada ere, EJIE sozietatearen ko ntratazio-prozedura guztiak era berean eta dokument u batean sistematizatzeko xedez, barneko informazio gisa era ntsi zaio dokumentu honi harmonizatupeko kontratuen prozedura; kontratu horiek bai ala bai bete behar d ute Sektore Publikoko Kontratuen Legearen Testu Bat eginak kontratu-mota horretarako ezartzen duen guztia.

Kontratuei buruzko barne-jarraibideak interesdun gu ztiek kontsulta ditzakete, EJIE sozietatearen kontr atatzaile- profilean www.ejie.eus argitaratuko baitira.


EJIEren kontratazio-prozesuetarako barne-dokumentua – Sektore Publikoko Kontratuen Legea (PDF, 412 KB)